Metaphors on Open-Ended Question and Multiple-Choice Tests Produced by Pre-Service Classroom Teachers

Main Article Content

Sabahattin Çiftçi

Abstract

Abstract


Open-ended exams and multiple-choice exams are two types of examinations that are highly preferred in educational sciences. They have several advantages in terms of their characteristics, and they also have some limitations. These advantages and limitations affect the use of these exams both in national exams and in the exams administered by teachers in their classes. The purpose of the present research is revealing the perceptions of the candidates of the classroom teachers by means of metaphors. The research was carried in accordance with qualitative research methods and designs. The research was designed according to phenomenology. The study group consisted of 355 pre-service classroom teachers. According to the findings of the present research, pre-service classroom teachers produced 240 metaphors related to open-ended and multiple-choice exams. The metaphors produced by the pre-service classroom teachers related to the classical open-ended exams were grouped under 13 categories, while the metaphors for multiple choice exams were grouped under a total of 10 categories. The most frequently used metaphors produced for open-ended examinations were “freedom in answering” (24.5%), “requiring knowledge” (20.4%) and “negative association” (11.2%), while for the multiple-choice exams these were “offering options” (28.8%) and “chance success” (20.4%).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ÇIFTÇI, Sabahattin. Metaphors on Open-Ended Question and Multiple-Choice Tests Produced by Pre-Service Classroom Teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 361-369, mar. 2019. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/776>. Date accessed: 19 sep. 2020.
Section
Articles

References

Anıl, D. & Acar, M. (2008). Sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 44-61.

Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme öğrenme yaklaşımın eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 100-108.

Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya. 16(26), 25-44.

Aydın, İ. H. (2006). Bir felsefi metafor “Yolda Olmak”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(3), 9-22.

Cambaz, G. (2000). İlköğretim okullarının beşinci ve sekizinci sınıflarında çoktan seçmeli test sınavı ile klasik yazılı sınavın matematik öğretimi ile ilişkisi. Unpublished master's thesis, Marmara University, Institute of Education Sciences, İstanbul, Turkey.

Case, S.M. & Swanson, D.B. (2001). Constructing written test questions for the basic and clinical sciences. (3rd. ed.) Philadelphia: National Board of Medical Examiners.

Çakan, M.(2011). Eğitim sistemimizde yaygın olarak kullanılan test türleri. (3.ed.), Editör: Satılmış Tekindal, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme içinde bölüm (p. 91-126). Ankara: Pegem.

Çetin, B. (2008). Bilişsel alan davranışlarının ölçülmesi. (2.edt.), Editör: Serdar Erkan &, Müfit Gömleksiz, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme İçinde bölüm (p. 67-142). Ankara: Nobel.

Doğan, N. (2007). Çoktan seçmeli testler. (2.edt.), Editör: Hakan Atılgan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde bölüm (p. 223-268): Ankara: Anı yayıncılık.

Gürel, E. (2018). İlköğretim öğrencilerinin İngilizce dersine ve İngilizce öğretmenine yönelik metaforik algılarının belirlenmesi. Unpublished master's thesis, Afyon Kocatepe University, Institute of Social Sciences: Afyonkarahisar, Turkey.

Hamarat, E. (2016). Capturing pre-service social studies teachers’ perceptions about the concept of election through metaphor analysis. Educational Research and Reviews, Vol. 11(5), 174-181. DOI: 10.5897/ERR2015.2606.

Karaca, E. (2010). Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar. (2.edt.), Editör: Serdar Erkan &, Müfit Gömleksiz, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme İçinde bölüm. Ankara: Nobel.

Karaşahinoğlu, A. (2015). Öğrencilerin metaforik sınav algıları ile velilerin okula yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Unpublished master's thesis, Ankara University, Institute of Social Sciences: Ankara, Turkey.

Kart, M. (2015). Pedagojik formasyon öğrencileri ile eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforik algıları. Unpublished master's thesis, Pamukkale University, Institute of Education Sciences: Denizli, Turkey.

Kılıç, Z. & Çetin, S. (2018). “Investigation of students” Examination type preferences in terms of some variables. Elementary Education Online, 17(2): 1051-1065. http://ilkogretim-online.org.tr doi 10.17051/ilkonline.2018.419353.

Ko, Myong, H. (2010). A comparison of reading comprehension tests: Multiple-Choice vs. Open-Ended. English Teaching, 65(1), 137-159.

Lakoff, G. & Johnsen, M. (2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press: Chicago.

Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kapa Delta Pi Record, 41(4), 172-175.

Liaquat, S. & Naz, A. (2016). Analytical study of teacher educators’ metaphors of teaching. Journal of Education and Educational Development. Vol. 3 No. 1. 30-51.

Lissitz, R. W. Xiaodong H. & Slater, S. C. (2012). Multiple choice and constructed response items. Journal Of Applied Testing Technology, 13(3), 1-50

Medawelaa, R.M. Ratnayakeb, S. H. B. D. R. D. L., Abeyasingheb, W. M. U. L & Marambec, R. D. J. K. N. (2018). Effectiveness of ‘‘fill in the blanks’’ over multiple choice questions in assessing final year dental undergraduates. Educacion Media;19(2), 72-76.

Mıles, M.B, & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis, (2nd Ed.), Newbury Park, CA: Sage.

Nikitina, L. & Furuoka, F. (2008). “A Language Teacher is Like”: Examining Malaysian students’ perceptions of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching. Vol. 5, No. 2, 192–205.

Özçelik, D. A. (2010). Okullarda ölçme ve değerlendirme. (3.edt.). Ankara: Pegem.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Mesut Bütün & Selçuk Beşir Demir (Çev. Edt.). Ankara: Pegem.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 55(55), 459-496.
Saban, A. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğrenci Kavramına İlişkin Sahip Olduğu Metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326

Sarıgül, Z. (2009). Çoktan seçmeli, yapılandırılmış grid, ve kavram haritası tekniklerinin öğrenci başarısını ölçme açısından etkililiğinin incelenmesi ve öğrencilerin bu tekniklere ilişkin görüşleri. Unpublished master's thesis, Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu, Turkey.

Seggie, F., & Bayyurt, Y. (2015). Nitel Araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sezgin, F., Koşar, D., Koşar, S. & Er, E. (2017). Öğretmenlerin öğrenciye yönelik metaforlarının belirlenmesine ilişkin nitel bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32 (3) : 600-611.doi: 10.16986/HUJE.2016018864.

Snow, H., Monk A. and Thompson, P. (1996). Guidelines for the use of multiple choice and Computer presented tests for university assessment. Psychology Software News 7, 4-8.

Tan, Ş. (2007) Öğretimi planlama ve değerlendirme. (11.edt.) Ankara: Pegem.

Tan, Ş. (2008). Öğretimde ölçme ve değerlendirme. (2.edt.). Ankara: Pegem.

Tekin, H. (1979). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (2.edt.) Ankara: Mars Matbaası,

Tekindal, S. (2000). Klasik yazılı sınavla ve çok sorulu testle elde edilen ölçümlerin güvenirlik ve geçerliği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 38-46.

Tekindal, S. (2009). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri. (2.Edt.) Ankara: Nobel.

Temizkan, M. & Sallabaş, M. E. (2011). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 207-220.

Tunç, E.B. & Uluman, M. (2018). Determining the perceptıons of prospective teachers ın relatıon to open-ended and multiple choıce items through metaphors. Electronic Journal of Social Sciences. Winter- 17 (65), 180-194.

Turgut, M. F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. (8.edt.), Ankara: Saydam Matbaacılık.

Turgut, M. F. & Baykul, Y. ( 2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (3.edt.). Ankara: Pegem.

Türkyılmaz, M. (2008). Dil ve anlatım dersinde bir ölçme aracı olarak yazılı sınavların kullanımı konusunda öğretmen görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9 (3), 1-14.

Üstüner, A. & Şengül, M. (2004). Çoktan seçmeli test tekniğinin Türkçe öğretimine olumsuz etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 14, Sayı: 2, 197-208.

Yalçın, M. & Erginer, A. (2012). İlköğretim okullarında okul müdürüne ilişkin metaforik algılar. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 229-256.

Yaman, S. (2016). Çoktan seçmeli madde tipleri ve fen eğitiminde kullanılan örnekleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, (2/2), 151-170.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, A. (2011). Ölçme-değerlendirmede testler (4.Edt.) Editör: Emin Karip: Ölçme ve değerlendirme içinde bölüm. Ankara: Pegem.

Yılmaz, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Konya: Öz Eğitim Basım Yayın Dağıtım