A Story-Based Analysis of Elementary Fourth Graders’ Views on Respecting Differences

Main Article Content

Ömur Gürdoğan Bayır

Abstract

Respecting differences involves showing respect to individuals just because they are human beings by seeing every difference as natural. It is among the values that children need to acquire at early ages. Thus, there has been a need to reveal students' views on this value. The primary aim of this study was to examine elementary school students' views on respecting differences. Qualitative research method was employed in the study, and the participants were elementary fourth graders. The data were gathered through a story formed by the researcher, and questions related to it in moral, intellectual and empathetic dimensions. The students were also asked to create a poster about respecting differences. Descriptive analysis was used in the analysis of the students’ answers, and content analysis was performed to examine their posters. The results showed that the students answered the questions in the moral dimension in a way that reflected their developmental characteristics. In addition, they perceived respecting differences mostly in the context of physical differences. In the empathetic dimension, the students stated how they would feel in the sample case provided. In their posters, they did not address universal values to a great extent. In this respect, sources such as current issues, sample cases and problems can be used in instructional processes to develop multiple perspectives regarding this value.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
GÜRDOĞAN BAYIR, Ömur. A Story-Based Analysis of Elementary Fourth Graders’ Views on Respecting Differences. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 403-411, mar. 2019. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/767>. Date accessed: 01 june 2020.
Section
Articles

References

Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.
Başaran, M. (2014). 4. sınıf öğrencilerinin metne başlık bulma becerilerinin incelenmesi, 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kütahya.
Belet, Ş. D., & Türkkan, B. (2007). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimsel ifadelerinde algı ve gözlemlerini ifade biçimleri (Avrupa Birliği örneği). VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 270-278.
Cesur, S., & Topçu, M. S. (2010). Değerlerin belirlenmesi testinin güvenirlik ve geçerlik çalışması ve yaş, eğitim, cinsiyet ve ebeveyn eğitiminin ahlaki gelişim ile ilişkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 106-125.
Covell, K. ve Howe, R. B. (1999). The impact of children’s rights education: a Canadian study. The International Journal of Children’s Rights, 7, 171-183.
Çatlak, İ. H., Yiğit, E. Ö. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına empati becerisi ve farklılıklara saygılı olma değerinin kazandırılmasında storyline yönteminin etkisi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (4), 1794-1819.
Çıplak, M. (2005). Uşak merkez ilköğretim 5., 8. ve 11. sınıfların yazılı kelime hazinesinin belirlenmesi. Unpublished MA Thesis. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Çileli, M. (1995). Ahlak psikolojisi ve eğitim. Ankara: Verso Yayınları.
Deveci, H. & Çengelci-Köse, T. (2016). Değer eğitiminde güncel olaylar ile belirli gün ve haftalardan yararlanma. R. Turan & K. Ulusoy (Eds.) Farklı yönleriyle değer eğitimi içinde (ss. 191-210). Ankara: Pegem Akademi.
Ekmişoğlu, M. (2007). Erken çocukluk döneminde farklılıklara saygı kavramı hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi ve farklılıklara saygı ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Unpublished MA Thesis. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi: Çanakkale.
Eren, S. (2015). Öyküleştirme yöntemine dayalı eğitimin beş yaş çocuklarında farklılıklara saygı kazanımına etkisinin incelenmesi. Unpublished MA Thesis. Hacettepe Üniversitesi: Ankara.
Ersoy, A. F. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10(1): 20-39.
Ersoy, A. F. (2016). Dördüncü sınıf öğrencilerinin hoşgörü algısı ve deneyimleri: Bir fenomenolojik araştırma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016;; 12(1): 454-473.
Gültekin, M., Gürdoğan-Bayır, Ö., & Balbağ, N. L. (2016). Haklarımız var çocukların gözünden çocuk hakları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(24), 945-970.
Gür, Ç. (2011). Üstün yetenekli çocukların karşılaştığı sosyal ve duygusal problemler ve bu problemlerin çözümüne ilişkin öneriler: Arkadaş edinme sorunu, alay edilme, anksiyete-endişeler ve aşırı mükemmeliyetçilik üzerine bir çalışma. In 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 27-29).
Gürdoğan-Bayır, Ö. & Gültekin, M. (2016). İlkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersinde çatışma çözme becerilerinin gelişiminin incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-103.
Halstead, J. M. & Taylor, M. J. (2000). Learning and teaching about values: a review of recent research. Cambridge Journal of Education. (30),169-202.
Kabapınar, Y. & Baysal, Z. N. (2004). İlköğretim hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimine yaşamın kendisini taşımak: gazete haberinin kullanıldığı bir öğretimin tasarlanması ve değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 39(39), 384-419.
Kabapınar, Y. (2004). İlköğretimdeki hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde kullanılacak bir öğretim etkinliği olarak resim çizimi yoluyla empati. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20, 85-100.
Kanatlı Öztürk, F. (2018). Çokkültürlü eğitim çerçevesinde hazırlanan etkinliklerle farklılıklara saygı değeri ve araştırma becerisi geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması. Unpublished PhD Dissertation. Çukurova Üniversitesi: Adana.
Kepenekçi, Y. K. (2004). Sınıf öğretmenlerine göre hoşgörü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 10(2), 250-265.
MoNE. (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ankara. Accessed from http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf on 20.12.2018
Meriç, A. & Özyürek, A. (2018). Okulöncesi dönem çocukların ahkali ve sosyal kural bilgilerinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(14), 137-166.
Merriam, S. B. (2002). Qualitative research in practice : examples for discussion and analysis. San Francisco : Jossey-Bass.
Öksüz, Y. & Güven, E. (2012). Farklılıklara saygı ölçeği (fsö): geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 457-473.
Öksüz, Y., Güven, E., Baba, M., & Kartal, A. (2015). Investigating primary school students' perceptions about differences through their drawings. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 529-544.
Senemoğlu, N. (2012). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. 21. Baskı. Ankara Pegem Akademi.
Söylemez, B. (2017). Üniversite öğrencilerinin ahlaki yargı düzeylerinin dempgrafik değişkenlere göre incelenmesi. Unpublished MA Thesis. Mersin: Çağ Üniversitesi.
Sözer-Çapan, A. (2005). 3-11 yaş çocuklarının ahlaki gelişimlerinin Piaget’in ahlaki gelişim kuramına göre incelenmesi. Unpublished MA Thesis. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
Topaloğlu, B. (2014). Alay edilme algısı ölçeği ergenler için geçerlilik ve güvenirlik çalışması: beden imajı ve kontrol kaybı ile ilişkisi. Unpublished MA Thesis. İstanbul: Okan Üniversitesi.
Topçubaşı, T. (2015). Farklılıklara saygı eğitim programının öğrencilerin farklılıklara saygı düzeyine etkisi. Unpublished MA Thesis. Kocaeli Üniversitesi: Kocaeli.
Ulusoy, K. (2017). Hayat bilgisi dersinde değerler ve değerler eğitimi. B. Tay (Ed). In Etkinlik örnekleri ile hayat bilgisi öğretimi (pp.323-350). Ankara: Pegem Akademi.
Uymaz, M., & Çalışkan, H. (2018). Determination of perceptions of social studies teacher candidates about empathy by means of metaphors. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 2(4), 80-91.
Witenberg, R.T. (2007). The moral dimension of children’s and adolescents’ conceptualization of tolerance to human diversity. Journal of Moral Education, 36(4), 433-451.
Yeşil, R., & Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Yılmaz, S. (2016). Milenyum çağının unutulan gerçeği: şahsiyet ve değerler eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık.