The Application of Dynamic Teacher Professional Development Approach Through Experimental Action Research

Main Article Content

Kıvanç Bozkuş Coşkun Bayrak

Abstract

In this study, it is aimed to provide professional development of teachers by improving their classroom teaching based on dynamic professional development approach. The research was conducted as experimental action research. In the first step of the action research, interview technique was used to determine the opinions of teachers and school administrators about the teachers' professional development problems. In the second step, data were collected from the students who volunteered in the school where the action research will be carried out to determine the teaching environment. In the third step, teachers were given feedback about the answers. In the fourth step, teachers prepared action plans by reflecting on feedback. In the fifth step, the teachers were taught to teach according to the action plans they prepared. In the last step, in order to determine whether the plans are effective, the procedures in the first step were repeated and the teaching environment was re-determined, and the final results were compared with the first results. As a result of the research, it was determined that the teachers' professional development could be provided when they implement the action plans that they prepare by reflecting on the student evaluations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BOZKUŞ, Kıvanç; BAYRAK, Coşkun. The Application of Dynamic Teacher Professional Development Approach Through Experimental Action Research. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 11, n. 4, p. 335-352, mar. 2019. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/757>. Date accessed: 01 june 2020.
Section
Articles

References

Abazaoğlu, İ., & Taşar, M. F. (2016). Fen bilgisi öğretmen özelliklerinin öğrenci fen başarısı ile ilişkisi: TIMSS 2011 verilerine göre bir durum analizi (Singapur, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Türkiye). İlköğretim Online, 15(3), 922-945.
Acheson, K. A. & Gall, M. D. (2003). Clinical supervision and teacher development. New York: John Wiley and Sons.
Adelman, C. (1993). Kurt Lewin and the origins of action research. Educational Action Research, 1(1), 7-24.
Akar, E. Ö. (2010). Biyoloji öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları ve gözlemlenen bölgesel farklılıklar. Eğitim ve Bilim, 32(143), 68-79.
Akar, H., Erden, F. T., Tor, D. & Şahin, İ. T. (2010). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(2), 792-806.
Akın, U. & Arslan, G. (2014). İdeoloji ve eğitim: devlet-eğitim ilişkisine farklı bir bakış. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 81-90.
Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: Eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36, 474-489.
Antoniou, P. & Kyriakides, L. (2011). The impact of a dynamic approach to professional development on teacher instruction and student learning: Results from an experimental study. School Effectiveness and School Improvement, 22(3), 291-311.
Awartani, M., Whitman, C. V. & Gordon, J. (2007). The voice of children: student well-being and the school environment. Paris, Brussels & US: Universal Education Foundation.
Balkar, B. (2010). Okul gelişim planı ve etkililiğinin sağlanması hakkında öğretmen görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 1-17.
Bayrak, C., & Bozkuş, K. (2016). Öğretmen mesleki gelişim öğrenci gözlem formunun geliştirilmesi. Dünya Eğitim Bilimleri Derneği (AMSE-AMCE-WAER) 18. Dünya Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss. 136, Özet bildiri. doi: 10.13140/RG.2.1.3137.1769
Bozak, A., Yıldırım, M. C. & Demirtaş, H. (2011). An alternative method for professional development of teachers: Peer observation. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 12(2), 65-84.
Bozkuş, K. (2016). Okul müdürlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimini sağlama düzeyi. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, ss. 596-607, Tam metin bildiri. doi: 10.13140/RG.2.1.1782.3600
Bozkuş, K. & Taştan, M. (2016). Teacher opinions about qualities of effective teaching. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(4), 469-490. doi: 10.14527/pegegog.2016.023
Bozkuş, K., Taştan, M. & Turhan, E. (2015). Öğretmenlerin öğretmen liderliğine ilişkin algıları ve beklentileri. International Journal of Human Sciences, 12(1), 298-326. doi: 10.14687/ijhs.v12i1.2958
Billington, D. D. (2000). Seven characteristics of highly effective adult learning programs. İçinde The adult learner in higher education and the workplace. Seattle, WA: New Horizons for Learning.
Budak, Y. & Demirel, Ö. (2003). Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim ihtiyacı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 62-81.
Burgoyne, J. G. (1973). An action research experiment in the evaluation of a management development course. The Journal of Management Studies, 8-14.
Bümen, N. T., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G. & Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim, 194, 31-50.
Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 103-119.
Choy, S. P., Chen, X. & Bugarin, R. (2006). Teacher Professional development in 1999–2000: What teachers, principals, and district staff report (NCES 2006-305). U.S. Department of Education. Washington, DC: National Center for Education Statistics.
Cingi, S., & Güran, M. (2003). Türkiye’de iktisadi kalkınmayı tehdit eden sorun: Eğitim. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 109-137.
Clark, A. W. (1976). Experimenting with organizational life: The action research approach. New York: Plenum.
Clement, M. & Vandenberghe, R. (2001). How school leaders can promote teachers' professional development: An account from the field. School Leadership & Management, 21(1), 43-57. doi: 10.1080/13632430120033036
Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6. b.). New York: Routledge.
Colbert, J. A., Brown, R. S., Choi, S. & Thomas, S. (2008). An investigation of the impacts of teacher-driven Professional development on pedagogy and student learning. Teacher Education Quarterly, 35(2), 135-154.
Creemers, B. & Kyriakides, L. (2012). Improving quality in education: dynamic approaches to school improvement. New York: Routledge.
Creemers, B., Kyriakides, L. & Antoniou, P. (2013). Teacher professional development for improving quality of teaching. Dordrecht: Springer.
Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
Çalık, C. & Şehitoğlu, E. T. (2006). Okul müdürlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 170, 94-111.
Çalışkan, Ş., Karabacak, M., & Meçik, O. (2013). Türkiye’de eğitim-ekonomik büyüme ilişkisi: 1923-2011 (kantitatif bir yaklaşım). Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(21), 29-48.
Çam, E. & Üstün, A. (2016). Öğretmenlerin mesleki tutumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 459-475.
Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
Daley, B. J. (2003). A case for learner-centered teaching and learning. İçinde K. P. King and P. A. Lawler (Editörler.), New Perspectives on Designing and Implementing Professional Development of Adults (ss. 23-30). San Francisco: Jossey-Bass.
Darling-Hammond, L. & McLaughlin, M. W. (1995). Policies that support professional development in an era of reform. Phi Delta Kappan, 76(8), 597.
Darling-Hammond, L. & McLaughlin, M. W. (2011). Policies that support professional development in an era of reform. Phi Delta Kappan, 92, 81-92.
Desimone, L., Porter, A., Garet, M., Yoon, K. & Berman, B. (2002). Effects of professional development on teachers’ instruction: Results from a three-year longitudinal study. Educational Evaluation and Policy Analysis, 24(2), 81-112.
Dewey, J. (1910). How we think. Boston: DC Health & Co.
Duffield, S., Wageman, J. & Hodge, A. (2013). Examining how professional development impacted teachers and students of U.S. history courses. The Journal of Social Studies Research, 37(2), 85-96.
Ekinci, A. (2010). Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77.
Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı.
Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington, DC: Albert Shanker Institute.
Esterberg, K. G. (2002). Qualitative methods in social research. Boston: McGraw- Hill.
Fraenkel, J. R., Wallen, N. & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education (8. b.). New York: McGraw-Hill.
Fraser, B. J. (2007). Classroom learning environments. İçinde S. K. Abell and N. G. Lederman (Editörler.), Handbook of research on science education (ss. 103-124). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Friedman, V. J. & Rogers, T. (2008). Action science: Linking causal theory and meaning making in action research. İçinde P. Reason and H. Bradbury (Editörler) The SAGE handbook of action research: Participative inquiry and practice (s. 252-265). London: Sage.
Fullan, M. (1995). The limits and the potential of professional development. İçinde T. R. Guskey and M. Huberman (Editörler.), Professional development in education: New paradigms and practices (ss. 253-268). New York: Teachers College Press.
Fullan, M. (2006). Leading in a culture of change. Erişim: http://www.michaelfullan.ca/ resourceassets/ Keynote2006.pdf,1- 30, 20.07.2011: 11:40.
Gay, L. R., Mills, G. E. & Airasian, P. W. (2012). Educational research: Competencies for analysis and applications (10. b.). Boston: Pearson.
Glanz, J. & Neville, R. F. (1997). Educational supervision: Perspectives, issues and controversies. Norwood: Christopher-Gordon.
Göker, S. D. & Bozkuş, K. (2017). Reflective leadership: Learning to manage and lead human organizations. İçinde Aida Alvinius (Editör) Contemporary Leadership Challenges (s. 27-45). Rijeka: Intech. ISBN: 978-953-51-2904-2 doi: 10.5772/64968
Gray, D. E. (2004). Doing research in the real world. London: Sage.
Greenwood, J. D. & Levin, M. (2007). Introduction to action research: Social research for social change (2. b.). Thousand Oaks: Sage.
Gregson, J. A., & Sturko, P. A. (2007). Teachers as Adult Learners: Re-conceptualizing Professional Development. MPAEA Journal of Adult Education, 36(1), 1-18.
Gustafsson, C. & Fagerberg, I. (2004). Reflection, the way to professional development? Journal of Clinical Nursing, 13(3), 271-280.
Gültekin, M., Çubukçu, Z. & Dal, S. (2010). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 131-152.
Gündüz, Y. (2010). Öğretmen algılarına göre kadın öğretmenlerin kariyer engellerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 133-149.
Gündüz, Y. & Bozkuş, K. (2013). Uzaktan eğitim yönünden eğitim liderliği. 4. Eğitim Yönetimi Forumu, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, Tam metin bildiri. doi: 10.13140/2.1.3560.3208
Gündüz, Y. & Bozkuş, K. (2016). Öğretmenlerin sınıf yönetimi ilkelerine uyma düzeyleri. Milli Eğitim, 209, 42-54.
Hallinger, P. & Heck, R. H. (1996). Reassessing the principal’s role in school effectiveness: A review of empirical research 1980–1995. Educational Administration Quarterly, 32(1), 5-44.
Isore, M. (2009). Teacher evaluation: current practices in OECD countries and a literature review. OECD Education Working Paper, 23. Paris: OECD.
İnandı, Y., Özkan, S., Peker, S. & Atik, Ü. (2009). Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 77-96.
İnandı, Y. & Tunç, B. (2012). Kadın öğretmenlerin kariyer engelleri ile iş doyum düzeyleri arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(2), 203-222.
Jenlick, P. M. & Kinnucan-Welsch, K. (1999). Learning ways of caring, learning ways of knowing through communities of professional development. Journal for a Just and Caring Education, 5(4), 367-385.
Kaçan, G. (2004). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişime ilişkin isteklilik düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 57-66.
Kane, T. J., Kerr, K. A. & Pianta, R. C. (2014). Designing teacher evaluation systems. San Francisco: Jossey-Bass.
Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-97.
Klein, E. J. & Riordan, M. (2009). Putting Professional development into practice: A framework for how teachers in expeditionary learning schools implement Professional development. Teacher Education Quarterly, 36(4), 61-80.
Knowles, M. S., Holton, E. F. & Swanson, R. A. (2005). The adult learner : the definitive classic in adult education and human resource development (6. b.). Burlington: Elsevier.
Korkmaz, Ö., Şahin, A. & Yeşil, R. (2011). Bilimsel araştırmaya yönelik tutum ölçeği geçerlilik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 961-973.
Köklü, N. (2001). Eğitim eylem araştırması – öğretmen araştırması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34(1), 35-43.
Köstek, H. (2007). Resmi ilköğretim okullarında çalışan yönetici ve öğretmen görüşlerine göre, kadın öğretmenlerin kariyer engelleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Krishnaswamy, K. N., Sivakumar, A. I. & Mathirajan, M. (2009). Management research methodology: Integration of principles, methods and techniques. New Delhi: Pearson Education India.
Küçüktepe, C. (2013). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 26-43.
Kyriakides, L., Campbell, R. J., & Gagatsis, A. (2000). The significance of the classroom effect in primary schools: An application of Creemers’ comprehensive model of educational effectiveness. School Effectiveness and School Improvement, 11(4), 501-529.
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills: Sage.
Maaranen, K. (2009). Widening perspectives of teacher education: Studies on theory-practice relationship, reflection, research and professional development. Yayımlanmamış Doktora Tezi, the Faculty of Behavioural Sciences, University of Helsinki.
Marshall, C. & Rossman, G. B. (2006). Designing qualitative research. (4. b.). Thousand Oaks: Sage.
MEB (2016). Millî eğitim istatistikleri örgün eğitim 2015/’16. Ankara: MEB.
Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.
Miller, E. (1998). The old model of staff development survives in a world where everything else has changed. İçinde R. Tovey (Editör), Professional development, Harvard education letter focus series 4 (ss. 1-3). Cambridge, MA: Harvard Education Letter.
Moon, J. A. (2013). Reflection in learning and professional development: Theory and practice. Routledge.
Moore, M. G. (2013). Handbook of distance education. New York: Routledge.
Muijs, D., & Reynolds, D. (2000). School effectiveness and teacher effectiveness in mathematics: Some preliminary findings from the evaluation of the mathematics enhancement programme (primary). School Effectiveness and School Improvement, 11(3), 273-303.
NAEYC. (1993). A Position statement: A conceptual framework for early childhood professional development. Washington, DC: NAEYC.
Newman, K. A. (1994). Researching teachers in residence: Bringing more minority teachers and preservice teachers into the research arena. New Orleans, LA: The American Educational Research Association.
Norton, L. S. (2009). Action research in teaching and learning: A practical guide to conducting pedagogical research in universities. New York: Routledge.
O’Brien, R. (2001). An overview of the methodological approach of action research. İçinde R. Richardson (Editör), Theory and Practice of Action Research. João Pessoa, Brazil: Universidade Federal da Paraíba.
OECD. (2016). PISA 2015 results in focus. Paris: OECD.
Özan, M. B., Şener, G. & Polat, H. (2014). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişim eğitimlerine ilişkin genel görüşlerinin belirlenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(4), 167-180.
Payne, D. & Wolfson, T. (2000). Teacher professional development-the principal’s critical role. NASSP Bulletin, 84(618), 13-21. doi: 10.1177/019263650008461803
Phillips, D. K. & Carr, K. (2014). Becoming a teacher through action research. New York: Routledge.
Polat, M., Gönen, E., Parlak, B., Yıldırım, A., & Özgürlük, B. (2016). TIMSS 2015 ulusal matematik ve fen bilimleri ön raporu: 4. ve 8. Sınıflar. Ankara: MEB.
Popper, K. R. 1945. The open society and its enemies. London: Routledge & Kegan Paul.
Schon, D. A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.
Seidman, I. (2013). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences (4. b.). New York: Teachers College Press.
Sergiovanni, T. (1989). Mystics, neats and scruffies: Informing professional practice in educational administration. Journal of Educational Admin, 27(2).
Shavelson, R., Webb, N. & Rowley, G. (1989). Generalizability theory. American Psychologist, 44(6), 922-932.
Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
Sheppard, B. (1996). Exploring the transformational nature of instructional leadership. The Alberta Journal of Educational Research, 42(4), 325-344.
Somekh, B. (2006). Action research: A methodology for change and development. Berkshire: Open University Press.
Tonbul, Y. (2006). İlköğretim okullarındaki "meslek çalışma" uygulamalarının etkililiği ile ilgili görüşler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 13-30.
Tonbul, Y. & Altunay, E. (2011). The contribution of education faculties to teachers' professional development. Education Sciences, 6(3), 2188-2209.
Trist, E. L. (1976). Engaging with Large-Scale Systems. İçinde Alfred W. Clark (Editör), Experimenting with organizational life: The action research approach (s.43-57). New York: Plenum.
Turan, S., Yıldırım, N. & Aydoğdu, E. (2012). Okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 63-76.
Usdan, M. (2000). Leadership for student learning: Reinventing the principalship. Institute for Educational Leadership, National Pres Club, 12, 1-24.
Wadlington, E. (1995). Basing early childhood teacher education on adult education principles. Young Children, 50(4), 76-80.
Williams, B. (2001). Adult learning theory: The mentoring connection. Akron, OH: University of Akron.
Wlodkowski, R., J. (2003). Fostering motivation in professional development programs. İçinde K. P. King and P. A. Lawler (Editörler), New Perspectives on Designing and Implementing Professional Development of Adults (ss. 39-48). San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Yetim, A. A., & Göktaş, Z. (2004). Öğretmenin mesleki ve kişisel nitelikleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 541-550.
Yu-le, J. I. N. & Li, T. A. O. (2015). The Ideas and Strategies of Reflection-orientated Teachers' Professional Development. Journal of Teacher Education, 1.
Zepeda, S. J. (2003). Instructional supervision. New York: Eye On Education.