Investigation of Preservice Preschool Teachers’ Views On Environmental Problems and Relevant Suggestions Of Solution

Main Article Content

Yakup Doğan Ahmet Simsar

Abstract

This study aimed to investigate preservice preschool teachers' opinions on environmental problems and their suggestions of solution. This study conducted through phenomenological research design. The study group consisted of 62 senior preservice teachers studying Preschool Teacher Education at a public university in South-eastern Anatolia. Eight semi-structured open-ended questions were asked to preservice teachers as data collection tool. The data were transferred to the electronic environment and content analysis was made with the NVivo11 program. According to the results, it was observed that the majority of preservice teachers didn’t take a course related to the environment during their education, almost half of them didn’t participate in any environmental activities, and the most of them did not have membership in any NGO’s related to environment. It was identified that preservice teachers considered global warming as the main global-scale environmental problem, and air, water and soil pollution as other major environmental issues in Turkey. Additionally, the study showed that preservice teachers regarded human factor as the main reason of environmental issues, and that natural environment would be harmed and human life would be challenged as a result of environmental issues. In the solution of environmental issues, the study showed that raising awareness, taking responsibility and receiving education were seen necessary.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
DOĞAN, Yakup; SIMSAR, Ahmet. Investigation of Preservice Preschool Teachers’ Views On Environmental Problems and Relevant Suggestions Of Solution. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 151-159, jan. 2019. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/684>. Date accessed: 23 aug. 2019.
Section
Articles

References

Alım, M. (2014). The knowledge and attitudes of primary school teaching students towards environment (Sample of Atatürk University). Eastern Geographical Review, 19(31), 23-35.
Altunoğlu, B. D., & Atav, E. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin çevre risk algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-11.
Arkış, S. (1992). The effect of water conservation unit integrated into 6th grade junior high school science curriculum (Unpublished Msc. Thesis). METU, Ankara.
Atasoy, E., & Ertürk, H. (2008). Çevre için eğitim: İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştırması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122.
Aydın, F., & Kaya, H. (2011). Sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin çevre duyarlılıklarının değerlendirilmesi. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 229-257.
Aydın, S. O., Şahin, S., & Korkmaz, T. (2013). İlköğretim fen bilgisi, sınıf ve okul öncesi öğretmen adaylarının çevresel tutum düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2), 248-267. doi: 10.12973/nefmed209.
Aydoğdu, M., & Gezer, K. (Eds.). (2006). Çevre bilimi. (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Baş, T., & Akturan, U. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. NVivo 7.0 ile nitel veri analizi. (1. Baskı). Ankara: SeçkinYayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. ( 23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Chosing among five approaches (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
Çepel, N. (2003). Ekolojik sorunlar ve çözümleri. (2. Baskı). Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
Daştan, H. (1999). Çevre koruma bilinci ve duyarlılığının oluşmasında eğitimin yeri ve önemi: Türkiye örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Demir, E., & Yalçın, H. (2014). Türkiye’de çevre eğitimi. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(2), 7-18.
Doğan, M. (1993). The effect of soil conservation unit integrated into 7 th grade junior high school science curriculum (Unpublished Msc. Thesis). METU, Ankara.
Erol, G. H. (2005). Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
Erol, G. H., & Gezer, K. (2006). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarına çevreye ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 65-77.
Erten, S. (2003). 5. Sınıf öğrencilerinde “çöplerin azaltılması” bilincinin kazandırılmasına yönelik bir öğretim modeli, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 94-103.
Erten, S. (2005). Okul öncesi öğretmen adaylarında çevre dostu davranışların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 91-100.
Erten, S. (2007). Ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, 28, 67-74.
Genç, M., & Genç, T. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi. Asian Journal of Instruction, 1(1), 9-19.
Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S., & Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online, 6(3), 452-468.
Gülay, H., & Ekici, G. (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 74-84.
Güven, E., & Aydoğdu, M. (2012). Çevre sorunlarına yönelik farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 185–202.
Harris, F. (2012). Global environmental issues (2nd Ed.). Chichester, UK: Wiley-Blackwell.
Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (1990). Changing learner behavior through environmental education. The Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21. doi: 10.1080/00958964.1990.10753743.
Kesicioğlu, O. S., & Alisinanoğlu, F. (2009). 60-72 Aylık çocukların çevreye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 37-48.
Kolomuç, A., & Açışlı, S. (2013). Fen bilgisi̇ ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevreye karşı tutumlarının karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science Studies. 7(6), 687-696. doi: 10.9761/JASSS1739.
Kunt, H., & Geçgel, G. (2013). Öğretmen adaylarının ağaç ve çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi̇. International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 8(12), 793-807.
Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Revised and expanded from “Case Study Research in Education”. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers.
Metin, M. (2010). A study on developing a general attitude scale about environmental issues for students in different grade levels. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 11(2), 1-19.
Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
Otto, S., & Pensini, P. (2017). Nature-based environmental education of children: Environmental knowledge and connectedness to nature, together, are related to ecological behaviour. Global Environmental Change, 47, 88-94. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2017.09.009.
Ozaner, F. S. (2004). Türkiye’de okul dışı çevre eğitimi ne durumda ve neler yapılmalı? V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-8 Ekim 2004, İstanbul, Türkiye.
Özden, M. (2008). Environmental awareness and attitudes of student teachers. An empirical research. International Research in Geographical and Environmental Education, 17(1), 40–55. doi: 10.2167/irgee227.0.
Palmer, J. A. (2002). Environmental education in the 21st century: Theory, practice, progress and promise. London: Routledge.
Polat, G., & Bahar, M. (2012). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları hakkında bilişsel yapılarının tespiti. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(2), 97-120.
Saban, A., & Ersoy, A. (2016). Eğitimde nitel araştırma desenleri (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
Sanders, P. (1982). Phenomenology: A new way of viewing organizational research. Academy of Management Review, 7(3), 353-360.
Saraç, E., & Kan, A. (2015). Öğretmen adayları için çevre konularına yönelik tutum ölçeği geliştirme geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Research in Education and Teaching. 4(2), 142-150.
Soran, H., Morgil, F. İ., Yücel, S., Atav, E., & Işık, S. (2000). Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 128-139.
Şenyurt, A., Temel, A. B., & Özkahraman, Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin çevresel konulara duyarlılıklarının incelenmesi. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 8-15.
Şimşekli Y. (2004). Çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik çevre eğitimi etkinliklerine ı̇lköğretim okullarının duyarlılığı. Uludağ̆ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 83-92.
Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ı̇lköğretim programlarının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 34(151), 89–103.
Taştepe, T., & Aral, N. (2014). Üniversite öğrencilerinin çevresel bilgi ve tutumlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 142-153.
Teksöz, G., Şahin, E., & Ertepınar, H. (2010). Çevre okuryazarlığı, öğretmen adayları ve sürdürülebilir bir gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 307-320.
Tsekos, C. A., & Matthopoulos D. P. (2009). Ethics, science and the environment: the need for a new environmental worldview. International Journal of Environmental Studies, 66(6), 679-687. doi: 10.1080/00207230903028326.
Tican, S., (1996). The effect of air conservation unit integrated into 8th grade junior high school science curriculum (Unpublished Msc. Thesis). METU, Ankara.
Ünal, S., Mançuhan, E., & Sayar, A. A. (2001). Çevre: Bilinci, bilgisi ve eğitimi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayın No: 680.
Uzun, N., & Sağlam, N. (2006). Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 240-250.
Uzun, N., & Sağlam, N. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik bilgi ve tutumlarına “Çevre ve İnsan” dersi ile gönüllü çevre kuruluşlarının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 210-218.
Varela-Candamio, L., Novo-Corti, I., & García-Álvarez, M. T. (2018). The importance of environmental education in the determinants of green behavior: A meta-analysis approach. Journal of Cleaner Production, 170, 1565-1578. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.09.214.
Yalçınkaya, E., (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin çevre sorunları farkındalık düzeyleri. Marmara Coğrafya Dergisi, 25, 137–151.
Yılmaz, V., & Arslan, T. (2011). Üniversite öğrencilerinin çevre koruma vaatleri ve çevre dostu tüketim davranışlarının incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 1-10.
Yılmaz, A., Morgil, F. İ., Aktuğ, P., & Göbekli, İ. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, C., Bacanak, A., & Özsoy, S. (2012). Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına karşı duyarlılıkları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 121–134.
Yücel, S., & Morgil, F. İ. (1998). Yüksek öğretimde çevre olgusunun araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 84-91.