Examination of The Students' Mistakes of Oral Reading

Main Article Content

Murat Başar Zekerya Batur

Abstract

 In this study, it is aimed to examine the level of oral reading of the students studying on their 3rd degree, who are at the age range of 60-66 months, and the students who completed their 72nd month and started primary school. The sample of the study is constituted of 100 students in the 3rd grade who study in primary schools Usak city center. 51 of the students are between the age range of 60-66 months. 49 of the students were recorded to be 72-months old. As a result of the study, it has been identified that the students who started primary school between the age range of 60-66 months made the mistake of oral reading by omitting the syllable and adding the syllable rather than the students who had completed their 72nd month. The students did not make the translation of the words at all. The students made the mistake of contemplating most at the level of concern. It was observed that starting the process of reading with open syllables decreased the mistakes of oral reading. It was determined that time dependent reading and emotional problems increase the mistakes of oral reading.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
BAŞAR, Murat; BATUR, Zekerya. Examination of The Students' Mistakes of Oral Reading. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 181-189, jan. 2019. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/604>. Date accessed: 23 aug. 2019.
Section
Articles

References

Akyol, H. (2012). Programa Uygun Türkçe Öğretim Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi.
Akyol, H. (2011). Türkçe İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
Anılan, H., & Bay, Y. (2015). The view of teachers of first graders regarding scheduling the age of starting school to an earlier time, Mevlana International Journal of Education (MIJE), 5(1), 26-44.
Bamberger, R. (1990). Okuma Alışkanlığını Geliştirme. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları
Başar, M., Doğan, C., Şener, N., Karasu, M., Yurttaş, R. (2015). İlkokuma yazma yazma sürecine açık ya da kapalı hece ile başlamak, İnternational Journal of Language Academy, 9, 442-452
Başar, M., Batur, Z., Karasu, M. (2014). Süreye bağlı sesli okumanın okuduğunu anlamaya etkisi, Milli Eğitim, 43 (203) 5-22
Başar, M. (2013). 60-66 ay aralığında ilkokula başlayan öğrencilerin kişisel öz bakım ve ilkokuma-yazma becerilerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi, Turkish Studies 8 (8) 241-252
Begeny, J.C. & Martens, B.K. (2006). Assisting low-performing readers with a group based reading fluency intervention. School Psychology Review, 35, 91-107.
Dağ, N. (2010). Okuma güçlüğünün giderilmesinde 3P metodu ile boşluk tamamlama (Cloze) tekniğinin kullanımı üzerine bir çalışma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(1), 63-74.
Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psikososyal Bir Araştırma. İstanbul: Milli Eğitim Yayınları.
Duran, E. (2013). 60. ayında ilkokula başlayan öğrencilerin yazı becerilerinin incelenmesi. Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1075-1085.
Emiroğlu, S. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme sorunlarına ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11, 269-307.
Güneş, F. (2000). Türkçe Uygulamalı Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Ocak Yayıncılık
Işık, A.E. (2014). 60-66 Aylıkken Okula Başlayan Öğrencilerin Okuma Yazma Becerilerinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kırmızı Susar, F. (2015). 12 haftalık uyum ve hazırlık süreci uygulamalarına ilişkin 1. sınıf öğretmenlerinin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 179, 147-162.
Öz, M.F. (2001). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık
Özdemir, E. (1987). İlkokul öğretmenleri için Türkçe öğretimi kılavuzu. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
Razon, N. (2007). Okuma güçlükleri. (Retrieved on 08.08.2015) on www.aku.egitim.tr.
Sağlam, H.İ. & Besen, T. (2015). Investigating classroom teachers' views on age of starting primary school for 60-66 months old children, International Online Journal of Educational Sciences, 7(2), 167-169
Sever, S. (2011). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık
Topçuoğlu Ünal, F. & Yiğit, A. (2014). Çocuklarda okuma kültürünün oluşmasında ailenin etkisi. International Journal of Language Academy, 2(4), 308-322.
Yamaç, A. (2014). İlkokul dördüncü sınıf düzeyinde bir öğrencinin sesli okuma akıcılığını artırmaya yönelik bir uygulama. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 631-644.
Yangın, B. (2002). Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Dersal Yayıncılık.
Yangın, B. (1999). Dinlediğini Anlama Becerisini Geliştirmede Elves Yönteminin Etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.