The effect of the 5e ınstructional model enriched with cooperative learning and animations on seventh-grade students’ academic achievement and scientific attitudes

Main Article Content

İkramettin Daşdemir

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of the different teaching methods, on seventh-grade students’ academic achievement and scientific attitudes. The research was carried out using quasi-experimental methods. The research sample consisted of 84 seventh grade students studying in three different classes. One of these classes an animation group, the second class was a cooperative group, the third was a control group. The data collection tools used were the Science Achievement Test (SAT) and the Scientific Attitude Scale (SAS).When each group’s SAT and SAS pre-test ANOVA scores were compared, no significant differences were found between them. SAT post-test results showed a significant difference in favour of the animation group. In addition, the findings of the study revealed that the cooperative group’s mean post-test were not statistically significant. When SAS post-test scores of the animation and control groups were compared, there was a significant difference in favour of the animation group. When the SAS post-test scores of the cooperative and control groups were compared, there was a significant difference in favour of the cooperative group. When the SAS post-test scores of the cooperative and animation group were compared, there were no statistically significant differences in students’ attitudes.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
DAŞDEMIR, İkramettin. The effect of the 5e ınstructional model enriched with cooperative learning and animations on seventh-grade students’ academic achievement and scientific attitudes. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 21-38,, aug. 2017. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/143>. Date accessed: 03 june 2020.
Section
Articles

References

Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen teknoloji toplum çevre ilişkisini algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tespiti. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ağgül Yalçın, F. & Bayrakçeken, S. (2010). The effect of 5E learning model on pre-service science teachers’ achievement of acids-bases subject, International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.
Aksoy, G. (2013). Effect of computer animation technique on students' comprehension of the "solar system and beyond unit in the science and technology course, Mevlana International Journal of Education (MIJE), 3(1), 40-46.
Aktaş, M. (2013). 5E öğrenme modeli ve iş birlikli öğrenme yönteminin biyoloji dersi tutumuna etkisi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 109-128.
Altun, S. (2015). The Effect of cooperative learning on students’ achievement and views on the science and technology course. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(3), 451-468.
Aslan-Efe, H., Oral, B., Efe, R. & Öner-Sünkür, M. (2011). The Effects of teaching photosynthesis unit with computer simulation supported cooperative learning on retention and student attitude to biology. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 5(2), 313-329.
Aslan Efe, H. (2015) The effects of animation supported environmental education on achievement, retention of ecology and environmental attitude, Journal of Computer and Education Research DOI: 10.18009/jcer.90852
Ates, M. (2004). İşbirlikli öğretim yönteminin ilköğretim 2. kademesinde madde ve özellikleri ünitesinde öğrenci başarısına etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Atıcı, B. & Gürol, M. (2002). Bilgisayar destekli asenkron isbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 27(124), 3-12.
Ayna, C., Aktas, M. &Koray, Ö. (2008). Fen bilgisi dersinde kullanılan işbirlikli öğrenme jigsaw II tekniğinin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve derse yönelik tutum düzeyleri üzerindeki etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
Azar, N. (2008). Fen ve teknoloji dersinde öğrenme stillerinin işbirlikçi grup atamalarında kullanılmasının öğrencinin akademik başarı, tutum, bilimsel süreç becerileri ve kalıcılık düzeylerine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
Bayram, K., Özdemir, E. & Koçak, N. (2011). Kimya eğitiminde animasyon kullanımı ve önemi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 371-390.
Bilgin, T. & Akbayır, K. (2002). İsbirlikli öğrenmenin dizi ve serilerin öğretimindeki etkililiği. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara,
Bilgin, İ. & Geban, Ö. (2004). İşbirlikli öğrenme yöntemi ve cinsiyetin sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının fen bilgisi dersine karşı tutumlarına, fen bilgisi öğretimi I dersindeki başarılarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 9-18.
Bilgin, İ. & Karaduman, A. (2005). İşbirlikli öğrenmenin 8. sınıf öğrencilerinin fen dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. İlköğretim-Online, 4(2), 32-45.
Bülbül, Y. (2010). Effects of 7e learning cycle model accompanied with computer animations on understanding of diffusion and osmosis concepts. (Unpublished thesis). Middle East Technical University the Graduate School Of Natural and Applied Sciences, Ankara.
Ceylan, E. & Geban, Ö. (2009). Facilitating Conceptual Change in Understanding State of Matter and Solubility Concepts by Using 5E Learning Cycle Model. Hacettepe University Journal of Education, 36, 41-50.
Cengiz, E. (2015). Fen bilimleri dersindeki öğrenci hataları ve öğretmenlerin bu hatalara verdikleri geribildirimlerin incelenmesi. (Yanlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Chen, J. H. (2008). Research of elementary school student's learning achievements with the implementation of 5e learning cycle based on nanotechnology curriculum. (Unpublish master's thesis). Graduate Institite of Mathematics and Science Education, National Pingtung University of Education,Taiwan
Cohen, L. & Manion, L. (1994). Research methods in education. London, Routeledge and Kegan Paul.
Çalik, M., Okur, M. & Taylor, N. (2010). A Comparison of different conceptual change pedagogies employed within the topic of ‘‘Sound Propagation’’. J Sci Educ Technol, DOI 10.1007/s10956-010-9266.
Çepni, S., Akdeniz, A. R. & Keser, Ö. F. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi. 19. Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. (Genişletilmiş üçüncü bask), Trabzon, Celepler Matbaacılık.
Çinici, A. (2010). Kavramsal değişim yaklaşımına dayalı işbirlikli ve bireysel öğrenme etkinliklerinin 9. sınıf öğrencilerinin difüzyon ve osmoz kavramlarını anlamalarına ve biyolojiye karşı tutumlarına etkisi. (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Daşdemir, İ., Doymuş, K. (2012). Kuvvet ve hareket ünitesinde, animasyon kullanımının öğ¬rencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel sü¬reç becerilerine etkisi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 77-87.
Dekkers, P.J.J.M. & Thijs, G.D. (1998). Making productive use of students’ initial conceptions in developing the concept of force, Science Education, 82(1), 31-51.
Demirbaş, M. (2005). Social Learning Theory in Science Teaching Investigation of the Effects of learning products. (Unpublished PhD Thesis). Gazi University Education Sciences Institute, Ankara.
Demiral, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi dersi maddenin iç yapısına yolculuk ünitesinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına, bilgilerin kalıcılığına ve derse karsı tutumlarına etkisi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Ankara.
Doymuş, K., Şimşek, Ü. & Bayrakçeken, S. (2004). İşbirlikçi öğrenme yönteminin fen bilgisi dersinde akademik başarı ve tutuma etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1, 103-115.
Doymuş, K., Şimşek, Ü., Karçöp, A., & Doğan, A.( 2010). Üniversite öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramları anlamalarına bilgisayar animasyonları ve jigsaw tekniklerin etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 431-448.
Erginer, E. (2006). Yeni ilköğretim programları gerçekten yapılandırmacı mı? Bir fikir taraması. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, 4, 46-47.
Ergin, İ. (2006). Fizik eğitiminde 5E modelinin öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna ve hatırlama düzeyine etkisine bir örnek: “İki boyutta atış hareketi”. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ergin, İ., Kanlı, U. & Tan, M. (2007). Fizik eğitiminde 5E modeli’nin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin incelenmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), 191-209.
Ghaith, G.M. & Bouzeineddine, A. R. (2003). Relationship between reading attidues, achievement and learners’ perceptions of their jigsaw-II cooperative learning experience. Reading Psychology, 24, 105- 121.
Güngör, S.N. & Özkan, M. (2012). İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersindeki insan ve çevre ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 249-258.
Hevedanlı, M., Oral, B. & Akbayın, H., (2004). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme ile geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrencilerin erişileri ve öğrendiklerini hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkileri. XIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
Hevedanlı, M. & Akbayın, H. (2006). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin başarı, hatırda tutma ve derse yönelik tutum üzerindeki etkileri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 21-31.
Huyugüzel Çavaş, P. & Çavaş, B. (2014). Fen eğitiminde duyuşsal özellikler: Tutum ve motivasyon. Fen Bilimleri Öğretimi, Ankara, Anı Yayıncılık.
İnel, D., Balım, A. G. & Evrekli, E. (2009). Fen öğretiminde kavram karikatürü kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 1-16.
Kabapınar, F. (2005). Effectiveness of teaching via concept cartoons from the point of view of constructivist approach. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 5(1), 135-146.
Kaptan, F. & Korkmaz, H. (2000). İşbirliğine dayalı fen öğretiminin öğretmen adaylarının özyeterlik düzeylerine etkisi. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Ankara
Karadağ, E. & Korkmaz T. (2007). Kuramdan uygulamaya yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı. Ankara, Kök Yayıncılık.
Karçöp, A., Doymuş, K., Doğan, A. & Koç, Y. (2009). The Effects of Computer Animations and Jigsaw Technique on Academic Achievement of Students. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 211-235.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. (15. Baskı), Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Keleş, Ö., Uzun, N. & Varnacı Uzun, F. (2010). Öğretmen adaylarının çevre bilinci, çevresel tutum, düşünce ve davranışlarının doğa eğitimi projesine bağlı değişimi ve kalıcılığının değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 384-401.
Kılavuz, Y. (2005). Yapılandırıcı yaklasım teorisine dayalı 5e öğrenme döngüsü modelinin onuncu sınıf ögrencilerinin asit ve bazlarla ilgili kavramları anlamalarına etkisi.(Yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Estitüsü, Ankara.
Koçakoğlu, M. & Solak, K. (2006). İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin 4. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine karşı tutumlarına etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Köseoğlu, P. (2010). The İnfluence of jigsaw technique- based teaching on academic achievement, self-efficacy and attitudes in biolology education. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 244-254.
Küçükyılmaz, A. E. (2014). Fen bilimleri dersi öğretim programı Fen Bilimleri Öğretimi, Ankara, Anı Yayıncılık.
Lamanauskas, V., Bilbokaitė, R. & Gedrovics, J. (2010). Lithuanian and Latvian students’ attitude towards science teaching/ learning methods: Comparative analysis. Problems of Education in the 21st Century, 19, 55-64.
Lee, S. (2007). Exploring students’ understanding concerning batteries—theories and practices. International Journal of Science Education, 29(4), 497–516.
Lewalter, D. (2003). Cognitive strategies for learning from static and dynamic visuals. Learning and Instruction, 13(2), 177-189.
Lowe, R. K. (2003). Animation and learning: Selective processing of information in dynamic graphics Learning and Instruction, 13(2), 157-176.
Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedia learning: Using the same instructional design methods across different media. Learning and Instruction, 13(2), 125-139.
Mayer, R.E. & Moreno, R. (2002). Animation as an aid to multimedia learning. Educational Psychology Review, 14, 87-99.
McClean, P., Christina, J., Roxanne, R., Lisa, D., John, R., Jeff, T. & Alan, W. (2005). Molecular and cellular biology animation: development and ımpact on student learning. Cell Biology Education, 4(2), 169-179.
McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence- Based Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, Boston, MA.
MEB (2004). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, MEB Müfredat Geliştirme Süreci. http://ttkb.meb.gov.tr/programlar/prog_giris/prog_giris_11.html. (10 Ekim 2014)
MEB (2006). Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
Monaghan, J.M. & Clement, J. (1999). Use of a computer simulation to develop mental simulations for understanding relative motion concepts. International Journal of Science Education, 21(9), 921- 944.
Moore, W. R. & Foy, R. (1997). The Scientific Attitude Inventory: A Revision (SAI II). J. Res. Sci. Teach. 34(4), 327-336.
Orgill, M-K & Thomas, M. (2007). Analogies and the 5E model. The Science Teacher, 74(1), 40–45.
Özmen, H. & Kolomuç, A. (2004). Bilgisayarlı öğretimin çözeltiler konusundaki öğrenci başarısına etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 57-68.
Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiklerinin belirlenmesi. (Doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Pekdağ, B. (2010). Kimya öğreniminde alternatif yollar: animasyon, simülasyon, video ve multimedya ile Öğrenme, Journal of Turkısh Science Education, 7(2), 79-110.
Raghavan, K., Sartoris, M.L. & Glaser, R. (1998). Why does it go up? The impact of the MARS curriculum as revealed through changes in student explanations of a helium balloon. Journal of Research in Science Teaching, 35(5), 547–567.
Rotbain, Y., Marbach-Ad, G. & Stavy, R. (2008). Using a computer animation to teach high school molecular biology. Journal of Science Education and Technology, 17, 49–58.
Sahin, Ç., Calık, M. & Cepni, S. (2009). Using different conceptual change methods embedded within 5E model: A sample teaching of liquid pressure. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 1(3), 115-125.
Schnotz, W. & Rasch, T. (2005). Enabling, facilitating, and inhibiting effects of animations in multimedia learning: Why reduction of cognitive load can have negative results on learning, Educational Technology Research and Development, 53(3), 47–58.
Schank, P. & Kozma, R. (2002). Learning chemistry through the use of a representation-based knowledge building environment Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 21(3), 253-279.
Novak, D. J. (1988). Learning Science and The Science of Learning, Studies in Science Education, 15, 77–101.
Seiger-Ehrenberg, S. (1981). Concept development. concept learning: How to make it happen in the classroom. Educational Leadership, 39(1), 36-43.
Seyhan, H. G. & Morgil, İ. (2007). The effect of 5e learning model on teaching of acid-base topic in chemistry education. Journal of Science Education, 8(2), 120-123.
She, H. C. (2005a). Promoting students’ learning of air pressure concepts: The interrelationship of teaching approaches and student learning characteristics. The Journal of Experimental Education, 74(1), 29-51.
Sülün, Y. & İskender, B. M. (2007). Özel dershanelerde fen öğretimi: animasyonlarla mitoz-mayoz hücre bölünmesi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi,Ankara.
Şahin, Ç. & Çepni, S. (2009). Animasyon destekli tahmin-gözlem-açıklama tekniğinin fen öğretiminde kullanılması. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Trabzon.
Şimşek, Ü. (2007). Çözeltiler ve kimyasal denge konularında uygulanan jigsaw ve birlikte öğrenme tekniklerinin öğrencilerin maddenin tanecikli yapıda öğrenmeleri ve akademik başarıları üzerine etkisi. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Tao, P.K. & Gunstone, R.F. (1997). The Process of conceptual change in ‘force and motion’. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago IL.
Tao, P.K. & Gunstone, R.F. (1999). The process of conceptual change in force and motion during computer-supported physic instruction. Journal of Research in Science Teaching, 36(7), 859-882.
Tao, P.K. (1997). Confronting students’ alternative conceptions in mechanics with the force and motion microworld. Computers in Physics, 11(2), 199-207.
Tatar, E. & Oktay, M. (2007). Students’ misunderstandings about the energy conservation principle: A general view to studies in literature. International Journal of Environmental & Science Education. 2(3), 79 – 86.
Taylor, N. & Coll, R.K. (2002). Pre-service primary teachers' models of kinetic theory: An examination of three different cultural groups. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 3(3), 293-315.
Taylor, N. & Lucas, K.B. (2000). Implementing and evaluating a sequence of instruction on gaseous pressure with pre-service primary school student teachers. Australian Science Teachers Journal, 46(4), 9-34.
Tezcan, H. & Yılmaz, Ü. (2003), Kimya öğretiminde kavramsal bilgisayar animasyonları ile geleneksel anlatım yönteminin başarıya etkileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 18–32.
Turgut, M. F., Baker, D., Cunningham, R. & Piburn, M. (1997). İlköğretim Fen Öğretimi. YÖK/DB Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Yayınları, Ankara
Türk, F. & Çalık, M. (2008). Using different conceptual change methods embedded within 5E model: A sample teaching of endothermic- exothermic reactions. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9(1), 1-10.
Tytler, R. (1998b). Childrens’ conceptions of air pressure: Exploring the nature of conceptual change. International Journal of Science Education, 20(8), 929-958.
Uğur, B., Akkoyunlu, B. & Kurbanoğlu, S. (2009). Students’ opinions on blended learning and its implementation in terms of their learning styles. Educ Inf Technol, DOI 10.1007/s10639-009-9109-9
Umdu-Topsakal, Ü. (2010). 8. Sınıf canlılar için madde ve enerji ünitesi öğretiminde isbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 91-104.
Ürey, M. & Çalık, M. (2008). Combining different conceptual change methods within 5e model: A sample teaching design of ‘cell’ concept and its organelles. Asia- Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 9(2), 1-15.
Varank, İ. & Kuzucuoğlu, G. (2007). İsbirlikli öğrenmede birlikte öğrenme tekniğinin öğrencilerin matematik basarılarına ve isbirliği içinde çalısma becerilerine etkisi, İlköğretim Online, 6(3), 323-332.
Yin, Y., Tomita, M. K. & Shavelson, R. J. (2008). Diagnosing and dealing with student misconceptions, Floating and sinking, Science Scope, 31(8), 34-39.