Investigation of Elementary Education Students’ Attitudes towards the Use of Smart Boards

Main Article Content

Oguz Gurbuzturk

Abstract

The purpose of this research is to investigate the attitudes of elementary education students towards the use of Smart Board (SB) in lessons. The study is based on the associational survey model from quantitative research methods. The study was conducted on students attending at 4th to 8th grades of three schools, both primary and secondary stages, in Malatya province during 2016-2017 academic year. “Smart board attitude scale-SBAS” by Şad (2012) composed of 10 items and 5-point Likert scale was used in order to collect data. The result of the study revealed that elementary education students have a positive attitude on smart board usage in general. There was no significant difference in terms of gender while there was a significant difference in terms of the number of students in the classes, school type and grade.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
GURBUZTURK, Oguz. Investigation of Elementary Education Students’ Attitudes towards the Use of Smart Boards. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 55-61, sep. 2018. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/573>. Date accessed: 23 aug. 2019.
Section
Articles

References

Adıgüzel, T., Gürbulak, N. & Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(8), 457‐471.
Akgün, M. & Koru Yücekaya, G. (2015). Akıllı tahta kullanımına yönelik öğrenci tutumu ve öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Ankara ili örneği) NWSA-Qualitative Studies, E0023, 10 (3), 1-11.
Ateş, M. (2010). Ortaöğretim coğrafya derslerinde akıllı tahta kullanımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 22, 409–427.
Bağcı, H. (2013). Fatih projesi çerçevesinde ortaöğretim öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. In favour of fatih project: review of students’ opinions related to the smart boards. Unpublished master’s thesis, Okan Üniversitesi, İstanbul, Turkey.
Beeland, W. D. (2002). Student engagement, visual learning and technology: Can interactive whiteboards help? Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.135.3542&rep=rep1&type=pdf
Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (16. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çalışkan, H. & Altundaş, B. (2016). Öğrencilerin Sosyal Bilgiler derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi. V.International Symposium On Social Studies Education, 28-30 Nisan 2016, Pamukkale University, Denizli,Turkey.
Çelik, S. & Atak, H. (2012). Etkileşimli tahta tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 2(2), 43-60.
Demircioğlu, G. & Demircioğlu, H. (2015). Öğrencilerin kimya derslerinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Research in Education and Teaching. 4(2), 387-395.
Elaziz, F. M. (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive whiteboards in Efl classrooms. Unpublished master’s thesis, Bilkent University, Ankara, Turkey.
Erduran A. & Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmenlerinin görüşlerinin karşılaştırılması. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), 6-8 Mayıs 2009, Ankara, Turkey.
Geer, R., & Barnes, A. (2007). Cognitive concomitants of interactive board use and their relevance to developing effective research methodologies. International Education Journal. 8(2), 92-102.
Günbatar, M. S. & Gökçeaslan, Ş. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Tutum ve Öğrenme Algıları Üzerine Bir İnceleme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2): 497-511.
Gündoğdu, T. (2014). Bir öğretme‐öğrenme aracı olarak akıllı tahta. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (6), 392‐401.
Gündüz, S. & Çelik, H. C. (2015). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 157-174.
Hall, I. & Higgins, S. (2005). Primary school students’ perceptions of interactive whiteboards. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 102–117.
Higgins, S., Beauchamp, G. & Miller, D. (2007). Reviewing the literature on interactive whiteboards, Learning, Media and Technology, 32(3), 213-225.
Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde insan ve insanlar (11. basım). İstanbul: Evrim Yayınları
Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemi (22. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kaya, H. & Aydın, F. (2011).Sosyal Bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Journal of World of Turks, 3(1), 179-189.
Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği geliştirilmesi ve tablet PC uygulaması [Development of parents’ attitude scale regarding technology and use of technology in classes and tablet PC application]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 2 (2), 123–139.
Kennewell, S. & Beauchamp, G. (2007). The features of interactive whiteboards and their influence on learning. Learning, Media and Technology. 32(3), 227–241
Kırbağ Zengin, F., Kırılmazkaya, G. & Keçeci, G. (2011). “Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi”, 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.Turkey.
Korucu, A. T., Usta, E. & Toraman, L. (2016). Ortaokul öğrencilerinin etkileşimli tahta kullanımına yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3), 690-717.
Lan, Tian-Syung, & Hsiao, Tsung-Yen (2011). A study of elementary school students’ viewpoints on interactive whiteboard. American Journal of Applied Sciences, 8(2), 172–176.
Özgen, K. & Tum, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematik derslerinde akıllı tahta kullanmaya yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 7(1), 16-39.
Şad, S.N. (2012). An attitude scale for smart board use in education: validity and reliability studies. Computers & Education, 58(3), 900-907.
Smith, H. J., Higgins, S., Wall, K., & Miller, J. (2005). Interactive whiteboards: Boon or bandwagon? A critical review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning, 21, 91–101.
Sünkür, M., Arabacı, İ.B. & Şanlı, Ö. (2012). Akıllı tahta uygulamaları konusunda ilköğretim II. kademe öğrencilerinin görüşleri (Malatya ili örneği). E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Education Sciences. 7, 1, 313‐321.
Türel, Y. K. & Demirli, C. (2010). Instructional interactive whiteboard materials: Designers’ perspectives. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1437–1442.