The Norwegian educational system, the linguistic diversity in the country and the education of different minority groups

Main Article Content

Kamil Özerk

Abstract

Linguistic diversity has always been and still is one of the current issues in the Norwegian
educational system. Norwegian is the official language of the country, but, there have been
several distinct dialects and two official written Norwegian languages in the country since 1885.
One of them is Bokmål and the other is Nynorsk. There has also been an indigenous Sami
people with three different Sami languages in the country: Northern Sami, Lulesami and
Southern Sami in the country. At the same time there are two national minority groups, Kvens
and the Roma people, who have their own languages. In addition about 200 languages are
represented among linguistic minority children with immigrant parents/grandparents. This
linguistic diversity means that almost 15% of Norway’s population of 5 million has another first
language than Norwegian. This paper gives a brief account of policies and challenges related to
multilingualism and multilingual education in the Norwegian educational system.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ÖZERK, Kamil. The Norwegian educational system, the linguistic diversity in the country and the education of different minority groups. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 43-60, aug. 2017. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/32>. Date accessed: 03 june 2020.
Section
Articles

References

Brevik, I. (2001). Income Inequalities and Socio-economic Segregation in Oslo: Governance by
the Market in Governing European Cities. In Social fragmentation, Social Exclusion and
Urban Governance. Burlington.
Dahl, H. (1957). Språkpolitikk og skolestell i Finnmark 1814-1905. Oslo: Universitetsforlaget.
Fishman, J. (1991). Reversing Language Shift. Clevedon: Multilingual Matters.
Garcia, O. (1992). Societal Bilingualism and Multilingualism. Mimeography. New York: City
University of New York.
Garcia, O. & Baker, C. (1995). Policy and Practices in Bilingual Education: A Reader Extending
the Foundations. Clevedon: Multilingual Matters.
Heesch, E.J., Storaker, T. & Lie, S. (1998). Språklige minoriteters prestasjoner i matematikk og
naturfag. En komparativ studie av TIMSS-resultatene i matematikk og naturfag til språklige
minoriteter og barn av norske foreldre. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling.
Universitetet i Oslo.
Hoëm, A. (2007). Fra noaidiens verden til forskerens : Misjon, kunnskap og
modernisering i Sameland 1715-2007. Oslo Novus Forlag.
Huss, L. (1999). Reversing Language Shift in the Far North. Uppsala: Acta Universitatis
Upsaliensis. Studia Uralica Upsaliensia.
Hvistendahl, R. & Roe, A. (2003). Språklige minoriteter i PISA-undersøkelsen. In Aasen, J.,
Engen, T.O. og Nes, K. (Eds.). Ved nåløyet. -Rapport fra konferansen Hvordan klarer
minoritetselevene seg i skolen? Hamar: Høgskolen i Hedmark, Rapport nr. 14 – 2003.
Wagner, Å.K.H. (2004). Hvordan leser minoritetsspråklige elever i Norge? En analyse av
minoritetsspråklige og majoritetsspråklige 10-åringers leseresultater og bakgrunnsfaktorer i
den norske delen av PIRLS 2001. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og
leseforsking.
Hyltenstam, K. & Stroud, C. (1991). Språkbyte och språkbevarande: Om samiskan och andra
minoritetsspråk. Lund: Studentlitteratur.
Jensen, E. B. (1991). Fra fornorskningspolitikk mot kulturelt mangfold. Tromsø: Nordkalott
Forlaget.
Karlstad, J.K.H. (1997). Aspects of Managing Renewable Resources in Sami Areas in
Norway. In: H. Gaski (Ed.): Sami Culture in a New Era. Karasjohka: Davvi Girji OS.
Keskitalo, J. H. (1997). Sami Post-Secondary Education – Ideals and Realities. In H. Gaski
(Ed.): Sami Culture in a New Era. Karasjohka: Davvi Girji OS.
Magga, O. H. (1992). Sami Past and Present and the Picture of the World. Paper
presented at the Third Circumpolar Cooperation Conference. 30. November – 3.
December 1992, Rovaniemi, Finland/Soumi.
McCarthy, T. L. (1997). American Indian, Alasca Native, and Native Hawaiian Bilingual
Education. In J. Cummins and D. Corson (Eds.): Bilingual Education. Vol. 5. Encyclopedia of
Language and Education. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
Ministery of Foreign Affairs (2001). Report No.12 to the Storting (2000-2001) - Norway and
Europe at the Dawn of a New Century.
Minister of Government Administration, Reform and Church Affairs (2012). National
minorities in Norway.
Ministery of Education and Research (1998). Educational Act of 1998. Oslo: Ministery of
Education and Research.
Ministery of Education and Research (2007). Strategic plan: Equal Education in Practice. Oslo:
Ministery of Education and Research.
Pettersen, T. & Gaup, J. (2001). Kartlegging og utredning av offentlige samiske
informasjonstjenester. Utredning nr. 1/2001. Guovdegeaidnu: Nordisk Samisk Institutt.
Skutnabb-Kangas, T. (2000). Linguistic Genocide in Education or Worldwide Diversity and
Human Rights? New Jersey: Lawrence Erlbaum.
SSB – Statistisk Sentral Byrå - Norwegian Statistics – 2010.
SSB- Statistisk Sentral Byrå - Norwegian Statistics-Utdanningsstatistikker-2012.
SSB- Statistisk Sentral Byrå - Norwegian Statistics-Utdanningsstatistikker-May-2013.
Stordahl, V. (1996). Same i den moderne verden. Karasohka: Davvi Girji OS.
St.meld. nr. 35 2007-2008: Mål og meining (White paper).
The Norwegian Directorate for Education and Training (2006). National Curriculum for
Knowledge Promotion in Primary and Secondary Education and Training – The Quality
Framework. Oslo: The Norwegian Directorate for Education and Training.
Todal, J. (2002). "-Jos fal gáhttet gollegielat" vitalisering av samisk språk i Noreg på 1990-
talet. University of Tromsø: Ph.D-Thesis.
Todal. J. (2007). Samisk språk i Svahken sijte : sørsamisk vitalisering gjennom barnehage og
skule. Guovdegeaidnu: Norsdisk Samisk Institutt.
Valdés, G., Fishman J.A., Chavez, R.M & Perez, W. (2006). Towards the Development of
Minority Language Resources: Lessons from the Case of California. Clevedon: Multilingual
Matters.
Özerk, K. (2005). Enten-Eller – Polariseringsrendenser blant språklige minoriteters
læringsutbytte . Oslo: Spesialpedagogikk nr 5 p. 10-17.
Özerk, K. & Eira, I. M. G. (1996). Språkrevitalisering og samisk-norsk tospråklighet i offentlige
etater. En studie av bruken av samisk som forvaltningsspråk i kommuner i
forvaltningsområdet for samisk språk. Guovdegeaidnu: Samisk språkråd.
Özerk, K. (2003). Sampedagogikk. Valsett: Oplandske Bokforlag.
Özerk, K. (2008). Tospråklig opplæring og funksjonell tospråklighet. In T. Sand
(Ed.):Flerkulturell virkelighet i skole og samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Özerk, K. (2009). The Revitalisation of a Threatened Indigenous Language - The Case of the
Sami People in Norway. In P. A. Danaher, M. Kenny and J.R.Leder (Eds.). Traveller,
Nomadic and Migrant Education. New York: Routledge. p. 132-144.
Özerk, Kamil & Todal, Jon (2013). Written Language Shift Among Norwegian Youth.
International Electronic Journal of Elementary Education 5/3, 285-300.
Özerk, K. & Kerchner, C. T. (2014 in press). Teaching Language Minority Students in Oslo and
Los Angeles.