Evaluation of learning and teaching process in Turkish courses

Main Article Content

Eyyup Coşkun Murat Alkan

Abstract

A radical educational reform occurred in Turkey in 2005; and curriculum of primary
education courses was renewed. New curriculum was prepared based on constructivist
approach. In this scope, curriculum of Turkish course was also renewed. This study aims
at evaluating applications and opinions of teachers and students about learning and
teaching process prescribed in Turkish Course (1st-5th Grades) Curriculum. Within the
scope of the study, semi-structured interview was made with 10 teachers and 12 students.
In addition, process teaching a text was evaluated via structured observation method in 5
different classes. According to the results of the study, primary school teachers find some
stages in learning – teaching process prescribed in the curriculum unnecessary and
therefore do not apply them. Teachers mentioned that some texts are above the student
level; and they sometimes experience time and material problems. It was seen in the
present study that teachers do not have enough information about learning and teaching
process in the new curriculum; they do not have high success levels in the applications;
and they usually do not apply the forms for evaluating the process in the curriculum. It
was found out that, in spite of these problems, courses are student-centred as prescribed in
the curriculum; and students have positive opinions about stages of learning and teaching
process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
COŞKUN, Eyyup; ALKAN, Murat. Evaluation of learning and teaching process in Turkish courses. International Electronic Journal of Elementary Education, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 387-407, aug. 2017. ISSN 1307-9298. Available at: <https://iejee.com/index.php/IEJEE/article/view/246>. Date accessed: 03 june 2020.
Section
Articles

References

Akyol, H., Ateş, S. & Yıldırım, K. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Kullandıkları Okuma
Stratejileri ve Bu Stratejileri Tercih Nedenleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008), Ankara: Nobel Yayınları. 723-728.
Anılan, H., Çalışır, F. , Genç, B. & Okkirman, U. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe
Dersinin Uygulama Aşamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. VII.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008). Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım, 783-788.
Balcı, E. & Tekkaya, C. (2000). Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Ölçeğin
Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 42-50.
Balun, H. (2008). İlköğretim I. Kademede Uygulanan Görsel Okuma ve Görsel Sunu
Öğrenme Alanının Türkçe Öğretiminde Kazanımlara Ulaşmadaki Etkililiği (Bingöl-
Elazığ-Diyarbakır Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Elazığ: Fırat
Üniversitesi.
Birgin, O. & Gürbüz, R. (2008). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme
Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.
Bulut, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Kademe Programlarının Uygulamadaki
Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Elazığ: Fırat
Üniversitesi.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel
Araştırma Yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Collins, A. (2005). İlköğretim Türkçe Programları Pilot Uygulama Değerlendirmesi.
Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme
Sempozyumu. Ankara: Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 220-229.
Coşkun, E. (2005). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmen ve Öğrencilerinin Yeni Türkçe Dersi
Öğretim Programı’yla İlgili Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Kuram ve
Uygulamada Eğitim Bilimleri, V (2), 421-476.
Damlapınar, G. (2008). İlköğretim 1. Kademe Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme
Yaklaşımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Elvan, Z. (2007). Türkçe (1-5. Sınıflar) Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi,
Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Göçer, A. (2007). Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme. (Ed.: Kırkkılıç, A. & Akyol,
H.) İlköğretimde Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık,
431-467.
Gözütok, F. D., Özcan E. A. & Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim Programlarının
Öğretmen Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni
İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Ankara: Tekışık Eğitim
Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 17-40.
Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.
Güven, A. Z. (2008). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Türkçe Derslerinde Teknolojik Araç-Gereçlerin
Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma. VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008), Ankara: Nobel Yayınları, 658-661.
Karadağ, R. (2008). Türkçe Öğretim Programının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar ve
Çözüm Önerileri, VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-4 Mayıs
2008). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 718-722.
Korkmaz, İ. (2006). Yeni İlköğretim Birinci Sınıf Programının Öğretmenler Tarafından
Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 393-402.
Kumral, O., Kanmaz, A. & Kıran, H. (2008). Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında
İlköğretim Okullarındaki Teknik Donanım ve Fiziki Ortamın Yeterliği. VII. Ulusal
Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008). Ankara: Nobel Yayınları,
315-318.
Kuru, A. (2008). İlköğretim Beşinci Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programında Yer Alan
Görsel Okuma ve Görsel Sunu Becerilerinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda
İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
Kutlu, Ö. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Öğrenci Başarısındaki gelişimi
Değerlendirme Boyutu Açısından İncelenmesi. Eğitimde Yansımalar VIII: Yeni
İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim Araştırma
Geliştirme Vakfı Yayınları, 64-76.
MEB. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi (1-5. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu.
Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
Odabaşı, N. (2007). Öğretmenlerin Görüşlerine Göre 4. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı
Etkinliklerinin Kazanımları Gerçekleştirme Düzeyi (Nevşehir İli Örneği).
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi.
Özer, B. (2007). Öğretim Yönteminin Öğretimde Planlama Değerlendirme Dersinde
Akademik Başarı ve Eleştirel Düşünmeye Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özoğul, Ç. (2007). İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Programındaki Değişiklikler Üzerine Bir
Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
Özpolat, A., Ragıp, F. S., İşgör, İ. Y. & Sezer, M. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Yeni
İlköğretim Programına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 174,
206-213.
Rençber, İ. (2008). Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara
İlişkin Müfettiş, Öğretmen ve Yönetici Görüşleri (Konya İli Örneği). Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
Taşkaya, S. M. & Muşta, M. C. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretim Yöntemlerine
İlişkin Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (25), 240-251.
Temur, T. (2007). Yeni Türkçe Öğretim Programları. (Ed. Kırkkılıç, A. & Akyol, H.)
İlköğretimde Türkçe Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 351-
394.
Tüfekçioğlu, N. & Turgut, Z. (2008). Yenilenen İlköğretim Programı Çerçevesinde Değişen
Ölçme Değerlendirme Uygulamalarına Sınıf Öğretmenlerinin Bakış Açıları ve
Karşılaştıkları Zorluklar. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-4
Mayıs 2008). Ankara: Nobel Yayınları, 131-133.
Uşun, S. (2008). Türkiye’de Yeni Uygulamaya Koyulan (1-5. Sınıflar) İlköğretim
Programlarının Program Geliştirme Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi. VII.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2008). Ankara: Nobel
Yayınları, 191-197.
Yaman, H. (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Programı’nın Kalabalık Sınıflarda
Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 9 (1), 329-359.
Yangın, B. (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzunun
Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 5 (2), 477-516.
Yapıcı, M. & Leblebicier, N. H. (2007). Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programına İlişkin
Görüşleri. İlköğretim Online, 6 (3), 480-490.
Yaşar, Ş., Gültekin, B. T., Yıldız, N. & Girmen, P. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının
Uygulanmasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Hazırbulunuşluluk Düzeylerinin ve
Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi (Eskişehir İli Örneği). Eğitimde Yansımalar
VIII: Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu. Tekışık Eğitim
Araştırma Geliştirme Vakfı Yayınları, 51-63.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Seçkin Yayıncılık
Yıldız, C. (2003). Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe Öğretimi. Ankara:
Pegem Akademi Yayıncılık.
Yiğitoğlu, R. (2007). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Türkçe Programı Hakkında
Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.