Sensitivity of Students to the Natural Environment, Animals, Social Problems and Cultural Heritage


Nuray KURTDEDE FİDAN


Abstract

The study aims to determine the sensitivity levels of fourth-grade students to the natural environment, animals, social concerns and cultural heritage. Besides, it has been investigated whether some personal characteristics of the students have differentiating effect on the views related to the sensitivity to the natural environment, animals, social concerns and cultural heritage. The participants of the study were a total of 447 fourth-grade students attending fifteen different public schools in Afyonkarahisar province in the school year of 2014-2015. The data of the study were collected through the administration of the sensitivity value scale developed by the author of the current the study. The scale consisted of four dimensions and included fifty-eight items. In regard to content and face validity, the scale was reviewed by the field specialists. For construct validity first and second order confirmatory factor analysis was employed. In addition, the Cronbach alpha coefficient was found for the reliability of the scale. The findings of the study showed that the participants had sensitivity to the natural environment, to animals, to social concerns and to cultural heritage. It was also found that the gender of the students, residence, the educational background and occupation of parents and the frequency of follow up news had statistically significant effects on the sensitivity levels of the participants.


Keywords

Sensitivity value, Confirmatory factor analysis, Primary students, Social studies

Paper Details

Paper Details
Topic Elementary Education
Pages 403 - 424
Issue IEJEE, Volume 8, Issue 3
Date of acceptance 16 February 2016
Read (times) 613
Downloaded (times) 629

Author(s) Details

Nuray KURTDEDE FİDAN

Afyon Kocatepe University, Turkey


References

Akman, B., Yangın B., Usluel-Koçak Y., Kargı E., Baş T., Çelen N. & Şanlı M. (2006). Toplumsal duyarlılık ve sosyal hizmet I. Uluslararası Sosyal Hizmetler Sempozyumu, Antalya-Türkiye (9-12 Nisan 2006)

Atasoy E. & Ertürk H. (2008). İlköğretim öğrencilerinin çevresel tutum ve çevre bilgisi üzerine bir alan araştirmasi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 105-122.

Başal, H. A., Doğan, Y. & Atasoy, E. (2007). Developing environmental sensivity for children scale: Realibility and validity studies. Journal of Biological& Environmental Sciences, 1(2), 99-104.

Başal, H.A, Özen, R. & Bağçeli Kahraman, P. (2015). Adaptation study of environmental sensitivity scale for university students. The Journal of Academic Social Science Studies, 35, 13-23.

Bilge, H. (2015). Öğrencilerin çevresel duyarlılığının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis,] Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabi (8.Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Chu, H., Lee, E. A., Ko, H. R., Shin, D. H., Lee, M. N., Min, B. M., & Kang, K. H. (2007). Korean year 3 children’s environmental literacy: a prerequisite for a Korean environmental education curriculum. International Journal of Science Education, 29(6), 731–746.

Cohen J. (1992). Statistical Power Analysis. Current Directions in Psychological Science, 1(3), 98-101.

Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 584-594.

Çabuk, B. & Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlıklarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 190-198

Çulha Özbaş B. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kültürel miras eğitimi. Mustafa Safran (ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi, (ss. 701-720), Ankara: PegemA Yayıncılık.

Doğanay, A. (2006). Değerler eğitimi. C. Öztürk (Ed.), Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss. 255–286). Ankara: Pegem Yayıncılık

Ekinci Çelikpazu, E. & Aktaş, E. (2011). MEB 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarinda yer alan metinlerin değer iletimi açisindan incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, 6(2), 413-424.

Elbir B. & Bağcı C. (2013). Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışmaların değerlendirilmesi, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8(1), 1321-1333.

Einarsdottira, J., Purolab A.M., Johanssonc, E.M., Broströmd S. & Emilson, A. (2015). Democracy, caring and competence: Values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries. International Journal of Early Years Education, 23(1), 97–114.

Erdoğan M. (2009). Fifth grade students’ environmental literacy and the factors affecting students’ environmentally responsible behaviors, Thesis Doctor Middle East Technical University, Ankara.

Erol, G. H. & Gezer, K. (2006). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının çevreye ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 65 – 77.

Gedik, H. (2010). Güncel olaylarin ilköğretim sosyal bilgiler derslerinde kullanimi ve öğrenci görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 11(2), 97-118.

Gülay, H. (2011). Reliability and validity studies of the turkish version of the children’s attitudes toward the environment scale-preschool version (cates-pv) and the analysis of children’s pro-environmental behaviors according to different variables. Asian Social Science. 7(10), 229-240.

Huang, H. & Yore, L. (2003). A comparative study of Canadian and Taiwanese grade 5 children’s environmental behaviors, attitudes, concerns, emotional dispositions, and knowledge. International Journal of Science and Mathematics Education, 1, 419–448.

Kaiser, F., Oerke, B. & Bogner, F. (2007). Behavior-based environmental attitude: Development of an instrument for adolescents. Journal of Environmental Psychology, 27, 242–251.

Karatekin K., & Sönmez, Ö.F. (2014). Çevresel değerler Eğitimi. Refik Turan ve Kadir Ulusoy (Ed). Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi. (ss.46-73), Ankara: Pegem Akademi.

Keskin, Y. (2008). Türkiye’de sosyal bilgiler öğretim programlarında değerler eğitimi: Tarihsel gelişim 1998 ve 2004 programlarının etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. [Doctoral Thesis], Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Keskin, Y., & Öğretici, B. (2013). Sosyal bilgiler dersinde “duyarlılık” değerinin etkinlikler yoluyla kazandırılması: Nitel bir araştırma. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 143-181.

Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (2nd Edition ed.). New York: The Guilford Press.

Kılınç, E. (2014). Pre-service social studies teachers’ understandings about the nature of the Social Studies, International Electronic Journal of Elementary Education, 6(3), 415-426.

Kıncal, R. & Işık, H. (2003). Demokratik eğitim ve demokratik değerler. Eğitim Araştırmaları, 3(11), 54-58.

Kuş, Z. (2013). Politik okuryazarlık ve aktif vatandaşlık, Ebru Gençtürk ve Kadir Karatekin (ed.). Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar, (ss.208-227), Ankara: PegemA Yayıncılık.

Makki, M., Abd-El-Khalick, F., & Boujaoude, S. (2003). Lebanese secondary school students’ environmental knowledge and attitudes. Environmental Education Research, 9(1), 21–34.

Merey Z. , Kuş, Z. & Karatekin K. (2012). Türkiye ve ABD ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi açısından karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1613-1632.

Milli Eğitim Bakanlığı (MONE) (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4-5 sınıflar öğretim programı ve kılavuzu Anı Yayıncılık: Ankara.

O’Brien, S. R. M. (2007). Indications of environmental literacy: using a new survey instrument to measure awareness, knowledge, and attitudes of university-aged students. Master’s Thesis, Iowa State University. Iowa

Ozsoy S., Ozsoy G. & Kuruyer H. G.(2011).Turkish pre-service primary school teachers' environmental attitudes: Effects of gender and grade level, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 12(2), 1-21.

Öcal, A., Demirkaya, H. & Altınok, A. (2013). İlköğretim öğrencilerine yönelik sosyal duyarlılık ölçeğinin geliştirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(1), 67-76.

Öztürk, C. (2009). Sosyal Bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi (ss. 1-31). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Selanik Ay, T. & Kurtdede Fidan, N. (2013). Öğretmen adaylarının "kültürel miras" kavramına ilişkin metaforları, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1135-1152.

Sivek, D. (2002). Environmental sensitivity among Wisconsin high school student. Environmental Education Research, 8(2), 155-170

Susar Kırmızı, F. (2014). 4. Sınıf Türkçe ders kitabı metinlerinde yer alan değerler, Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 217-259.

Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji Yazıları, 3(6), 49-74.

Tirri, K. & Nokelainen, P. (2011). Environmental sensitivity scale. Kirsi Tirri & Petri Nokelainen (Editors). Measuring Multiple Intelligences and Moral Sensitivities in Education. (pp.37-57) Finland: Sense Publishers.

Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C., & Sungur, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender, Environmental Education Research, 11, 215–233

Tuncer, G., Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J., Ertepinar, H., & Kaplowitz, M. (2009). Assessing pre-service teachers’ environmental literacy in Turkey as a mean to develop teacher education programs, International Journal of Educational Development, 426-436.

Uzun, N. & Sağlam, N. (2006). Orta öğretim öğrencileri için çevresel tutum ölçeği geliştirme ve geçerliliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 240-250.

 Varışlı, T. (2009). Evaluating eighth grade students’ environmental literacy: The role of socio-demographic variables. [Master Thesis] Middle East Technical University, Ankara.

Yaşaoğlu, C. (2012). İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya

Yiğittir, S. & Öcal, A. (2011). Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 117-124.

Yilmaz, O., Boone, W. J., & Andersen, H. O. (2004). Views of elementary and middle school Turkish students toward environmental issues, International Journal of Science Education, 26, 1527–1546.

Related Papers