Primary School Teachers' Views on Constructive Classroom Management


Ercan ARI, Berfu KIZILASLAN TUNÇER, Mehmet Kaan DEMİR


Abstract

Behavioural teaching programmes that had long been used in Turkey began changing in 2005. In a significant development, new programmes based on constructivism have come to the fore. The adaptation of teachers in this transitional process and their internalization of this new approach have been of utmost importance for the success of the programme. Difficulties faced by experienced primary school teachers in particular have become a serious matter that should be qualitatively addressed. This study aimed to reveal the views of experienced primary school teachers (175) about constructive classroom management. Interviews were employed to do so. The study revealed that a large majority of the interviewed teachers considered themselves to be successful at classroom management (thanks to factors like experience, close contact with students, their affection for students, etc.), while almost half of the teachers thought that classroom management had been much easier in pre-2005 teaching programmes. The results also exposed disturbing behaviours, among them students fighting, the use of improper language, disrupting in-class teaching processes and irrelevant talking among students. The coping techniques adopted for these behaviours were warnings, punishment and more enjoyable teaching that incorporated a range of different activities.


Keywords

Constructivism, Behaviourism, Classroom teacher, Classroom management.

Paper Details

Paper Details
Topic Elementary Education
Pages 363 - 378
Issue IEJEE, Volume 8, Issue 3
Date of acceptance 07 February 2016
Read (times) 885
Downloaded (times) 654

Author(s) Details

Ercan ARI

Çanakkale Onsekiz Mart University,


Berfu KIZILASLAN TUNÇER

Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey


Mehmet Kaan DEMİR

Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey


References

Akgün, Ö. E. (2005). Uygulayanların deneyim ve görüşleriyle yapıcı yaklaşım ve yapıcı yaklaşımların uygulanması öncesinde yapılması önerilen araştırmalar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-18.

Aksu, Ü. (1999). Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Problemlerine Yönelik Sınıf Yönetimi Yöntemleri İle Stresle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişki. Unpublished MA Thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Alaçam-Çakır, S. & Demir, M. K. (2013). Sınıf mevcudunun 2005 öğretim programlarının başarısına etkisi, International Journal of Social Science, 6(2), 313-328.

Alpagut, O. (1993). Fen Öğretiminin Verimli ve İşlevsel Hale Getirilmesi. Ortaöğretim kurumlarında fen öğretimi ve sorunları sempozyumu. Ankara: TED 12-13 Haziran 1993.

Arens, A. K., Morin, A. J.S. & Watermann, R. (2015). Relations between classroom disciplinary problems and student motivation: Achievement as a potential mediator? Learning and Instruction, 39, 184-193.

Aydın, B. (2001). İlköğretim okullarında sınıf disiplinin sağlanması. Unpublished PhD Dissertation, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Balay, R. (2003). 2000’li yıllarda sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.

Başar, H. (2005). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bedir, G. (2015). Perception of teaching efficacy by primary and secondary school teachers. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 41-54.

Burden, P. R. (1995). Classroom management and discipline: Methods to facilitate cooperation and instruction. NY: Longman Publishers.

Civelek, K. (2001). İlköğretimde sınıf öğretmenlerinin sınıf içi disiplini sağlamada kullandıkları yöntemler. Unpublished MA Thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Celep, C. (1997). Öğretmenlik yeterlik duygusu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 50, 27-32.

Clunies-Ross, P., Little, E. & Kienhuis, M. (2008). Self-reported and actual use of proactive and reactive classroom management strategies and their relationship with teacher stress and student behaviour. Educational Psychology, 28(6), 693-710.

Çakmak, M., Kayabaşı, Y. & Ercan, L. (2008). Öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 53-64.

Çandar, H. & Şahin, A. E. (2013). Yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri. H. U. Journal of Education, 44, 109-119.

Çankaya, İ. (2011). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlarla başa çıkma yolları, Turkish Studies, 6(2), 307-316.

Çelik-Şen, Y. & Şahin-Taşkın, Ç. (2010). Yeni ilköğretim programının getirdiği değişiklikler: Sınıf öğretmenlerinin düşünceleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 26-51.

Dağdelen, O. & Kösterelioğlu, İ. (2015). Effect of conceptual change texts for overcoming misconceptions in “people and management” unit. International Electronic Journal of Elementary Education, 8(1), 99-112.

Demiroğlu, A. (2001). İlköğretim okulları birinci kademede sınıf düzeninin sağlanmasında öğretmen özelliklerinin etkisi. Unpublished MA Thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Demirtaş, H. (2006). Sınıf yönetiminin temelleri. In H. Kıran (Ed.). Etkili sınıf yönetimi (1-34). Ankara: Anı Yayıncılık.

Driver, R. (1995). Constructivist Approaches to Science Teaching. In Steffe & Gale (Eds.), Constructivism in Education. 385-400. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Ekici, G. (1996). Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları Sorunlar. Unpublished MA Thesis, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erdoğan, İ. (2003). Sınıf yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Girmen, P., Anılan, H., Şentürk, İ. & Öztürk, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterdikleri tepkiler. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 235-244.

Glasersfeld E. Von. (1995). A constructivist approach to teaching. In: Steffe L. P. & Gale J. (eds.) Constructivism in education, 3-15, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Gömleksiz, M. N. (2007). Yeni ilköğretim programına ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 27, 69-82.

Hand, B. & Treagust, D. F. (1991) Student achievement and science curriculum development using a constructive framework. School Science and Mathematics, 91(4), 172-176.

Henson, K. T. (2015). Curriculum planning: Integrating multiculturalism, constructivism, and education reform (5th edition). USA: Waveland Press, Inc.

Hewson, P. W. (1992). Conceptual Change in Science Teaching and Teacher Education. Paper presented at a meeting on “Research and Curriculum Development in Science Teaching,” Under the auspices of the National Center for Educational Research, Documentation and Assessment, Ministry for Education and Science, Madrid, Spain, June 1992.

Hoglund, W. L. G., Klingle, K. E. & Hosan, N. E. (2015). Classroom risks and resources: Teacher burnout, classroom quality and children's adjustment in high needs elementary schools. Journal of School Psychology, 53(5), 337-357.

Karahan, E. & Roehrig, G. (2015). Constructing media artifacts in a social constructivist environment to enhance students’ environmental awareness and activism. Journal of Science Education and Technology, 24(1): 103-118.

Kaya, A. (2007). Edimsel (Operant) Koşullanma. A. Kaya (Ed.), Eğitim psikolojisi (357-409). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kazu, H. (2007). Öğretmenlerin sınıfta istenmeyen davranışlarının önlenmesi ve değiştirilmesine yönelik stratejileri uygulama durumları. Milli Eğitim Dergisi, 36(175), 57-66.

Kelly, G. J. (1997). Research Traditions in Comparative Context: A Philosophical Challenge to Radical Constructivism. Science Education, 81, 355-375.

Leow, F. T. & Neo, M. (2014). Redesigning the classroom environment to enhance students’ collaborative learning activities. In Huang, R., Kinshuk, Jemni, M., Chen, N.-S., Spector, J.M. (Eds). Lecture notes in educational technology (pp. 267-274). Springer.

Matthews, M. R. (2002). Constructivism and science education: A further appraisal. Journal of Science Education and Technology, 11(2), 121-134.

Marlowe, B. & Page, M. L. (1998). Creating and sustaining the constructivist classroom. London: Corwin Press.

Niaz, M. (1995). A Lakatosian Conceptual Change Teaching Strategy Based on Student Ability to Build Models with Varying Degrees of Conceptual Understanding of Chemical Equilibrium. Paper presented at the 68 Annual Conference of the National Association for Research in Science Teaching (NARST) San Francisco, April, 1995.

Osborne, J. F. (1996). Beyond Constructivism. Science Education, 81(1), 53-82.

Öztürk-Akar, E. (2006). Farklı türde okullarda çalışan biyoloji öğretmenlerinin mesleki gelişim deneyim ve ihtiyaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 174-183.

Roadhouse, M. A. (2007). Effective models and methods of classroom management: An action research study. Unpublished PhD dissertation, Walden University, USA.

Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla başedilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin başetme stratejilerine etkisi. Unpublished PhD dissertation, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Sayın, N. (2001). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri ile istenmeyen davranışları önleme yöntemleri. Unpublished MA Thesis, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Schneider, R. M., Krajcik, J., Marx, R. W. & Soloway, E. (2002). Performance of students in project-based science classrooms on a national measure of science achievement. Journal of Research in Science Teaching, 39(5), 410-422.

Shiland, T. W. (1999). Constructivism: The implications for laboratory work. Journal of Chemical Education, 76(1), 107-108.

Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(25), 67-80.

Staver, J. R. (1998). Constructivism: Sound theory for explicating the practice of science and science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 35(5), 501-520.

Şentürk, H. (2006). Öğretmen adaylarının uygulama liselerindeki rehber öğretmenlerin kullandıkları sınıf yönetimi modellerine ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 585-603.

Terzi, Ç. (2001). Öğretmenlerin sınıf yönetim anlayışlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Unpublished MA Thesis, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Türnüklü, A. & Yıldız, V. (2002). Öğretmenlerin öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla başa çıkma stratejileri. Çağdaş Eğitim, 284, 22-27.

Wedin, A. (2015). Non-challenging education and teacher control as factors for marginalization of students in diverse settings. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(2), 169-188.

Yaka, A. (2006). Sınıf yönetimi modelleri (yaklaşımları). In M. Yılman (Ed.). Sınıf yönetimi (37-44). Ankara: Nobel.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zarotiadou, E. & Tsaparlis, G. (2000). Teaching lower-secondary chemistry with a piagetian constructivist and an ausbellian meaningful-receptive method: a longitudinal comparison. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 1(1), 37-50.

Related Papers