Effect of Conceptual Change Texts for Overcoming Misconceptions in “People and Management” Unit


Orhan DAĞDELEN , İlker KÖSTERELİOĞLU


Abstract

This study aimed to investigate the effects of conceptual change texts in teaching concepts in the “People and Management” Unit of a Social Studies Course. The working group of the study was composed of 4th graders in a primary school in Çorum, assigned as control (n= 23) and experimental (n= 23) groups. Non-equivalent control group design, a quasi-experimental method, was used in the study. Conceptual change texts were used in the experimental group for 4 weeks to overcome misconceptions related to “constitution, independence, republic, democracy, government/state, public opinion, centralized administration, national sovereignty, local administration” and traditional teaching approach was used in the control group. The People and Management Unit Achievement Test (PMUAT) was utilized in the study as data collection tool. Analysis of experimental and control groups’ pre and post test scores pointed to significant differences in the favour of experimental group in the post test.


Keywords

Concept, Misconception, Conceptual change texts, Social studies course

Paper Details

Paper Details
Topic EU Education Programs
Pages 99 - 112
Issue IEJEE, Volume 8, Issue 1
Date of acceptance 30 September 2015
Read (times) 594
Downloaded (times) 294

Author(s) Details

Orhan DAĞDELEN

Amasya University, Turkey


İlker KÖSTERELİOĞLU

Amasya University, Turkey


References

Akbal, E. (2009). Ortaöğretim kimya eğitiminde mol konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinlerinin başarıya etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Akbaş, Y. (2008). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin iklim konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim yaklaşımının etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Master Thesis] Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Altuntaş Aydın, M. (2011). Model ve kavramsal değişim metinlerinin birlikte kullanılmasının ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin “atomun yapısı” konusunu anlamaları üzerine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Aydın, G. & Balım, A. G. (2013). Kavramsal değişim stratejilerine dayalı olarak hazırlanan fen ve teknoloji plân ve etkinlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 327-337.

Aydın, S. (2007). Geometrik optik konusundaki kavram yanılgılarının kavramsal değişim metinleri ile giderilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Bal, M. S. & Akış, A. (2010). Sosyal bilgiler dersi “İnsanlar ve Yönetim” ünitesinde karşılaşılan kavram yanılgıları. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2061-2070.

Başaran, İ. E. (1994). Eğitime Giriş (4. Baskı). Ankara: Umut.

Birinci Konur, K. (2010). Kavramsal değişim metinlerinin sınıf öğretmeni adaylarının fiziksel ve kimyasal değişme konusunu anlamalarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Cannon, M. W. (2002). Concepts and themes. Gifted Child Today Magazine, 25(3), 6-24.

Canpolat, N. & Pınarbaşı, T. (2002). Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı-I: Teorik temelleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 59-66.

Case, M. J. & Fraser, D. M. (1999). An investigation into chemical engineering students’ understanding of the mole and the use of concrete activities to promote conceptual change. International Journal of Science Education, 21(12), 1237-1249.

Cerit Berber, N. & Sarı, M. (2009). Kavramsal değişim metinlerinin iş, güç, enerji konusunu anlamaya etkisi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 159-172.

Çakır Ö. S., Geban, Ö. & Yürük, N. (2002). Effectiveness of conceptual change textoriented instruction on students’ understanding of cellular respiration concepts. Biochemistry and Molecular Biology Education, 30(4), 239-243.

Çaycı, B. (2007). Kavram değiştirme metinlerinin kavram öğrenimi üzerindeki etkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 87-102.

Çeliköz, N. (1998). Kavram öğrenme ve öğretme ilkeleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 69-71.

Demir, S. B. & Akengin, H. (2014). Hikâyelerle sosyal bilgiler öğretimi (3. Baskı). Ankara: Pegam A Yayıncılık.

Dilber, R. (2006). Fizik öğretiminde analoji kullanımının ve kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrenci başarısına etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Doğan, O. (2007). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersi “Bir Ülke Bir Bayrak” ünitesindeki kavramların öğrenilmesinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Doğanay, A. (2005). Öğretimde kavram ve genellemelerin geliştirilmesi. C. Öztürk & D. Dilek (Ed.), Hayat ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Yeni Programa Göre Geliştirilmiş). Ankara: Pegam A Yayıncılık.

Driver, R. & Erickson, G. (1983). Theories in action: Some theoretical and empirical ıssues in the study of students, conceptual frameworks in science. Studies in Science Education, 10, 37-60.

Durmuş, J. (2009). İlköğretim fen bilgisi dersinde kavramsal değişim metinlerinin ve deney yönteminin akademik başarıya ve kavram yanılgılarını gidermeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Dykstra, D. I., Boyle, C. F. & Monarch, I. A. (1992). Studying conceptual change in learning physics. Science Education, 76, 615-652.

Eckstein, S. G. & Shemesh, M. (1993). Stage theory of the development of alternative conception. Journal of Research in Science Teaching, 30, 45-64.

Gürbüz, F. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “ısı ve sıcaklık” konusundaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Harwood, D. & Jackson, P. (1993). “Why did they build this hill so steep?” problems of assessing primary children’s understanding of physical landscape features in the contexs of the UK national curriculum. Geographic and Environmental Education, 2(2), 64-79.

Hewson, P. & Hewson, M. (1991). The status of students conceptions research in physics learning: Theoretical issues and empirical studies. Institute for Science Education at the University of Kiel, 59-73.

Hynd, C. & Alvermann, D. E. (1986). The role of refutation text in overcoming difficulty with science concepts. Journal of Reading, 29(5), 440-446.

Jahoda, G. (1963). The development of children’s ıdeas about country and nationality. British Journal of Educational Psychology, 33(1), 47-60.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi (9. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kılıçoğlu, G. (2011). Sosyal bilgiler derslerinde kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarını giderme üzerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Koray, Ö. C. & Bal, Ş. (2002). Fen öğretiminde kavram yanılgıları ve kavramsal değişim stratejisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 83-90.

Linder, C. J. (1993). A challenge to conceptual change. Science Education, 77, 293-300.

Martin, D. J. (1997). Elementary science methods. A constructivist approach. Kennesaw State Collage. Delmar Publishers.

Martorella, P. H. (1986). Teaching concepts. James, M. C. (Ed.), Classroom Teaching Skills. USA: Healty and Company.

Milburn, D. (1972). Children’s vocabulary. N. J. Graves (Ed.), New movements in the study and teaching of geography. London: Temple Smith.

Morgan, C. T. (1977). Psikolojiye giriş ders kitabı (H. Arıcı, Çev.) Ankara: Meteksan Yayınları.

Ocak, G. & Küçükilhan, S. (2014). İşbirliğine dayalı öğrenci takımları-başarı bölümleri (ÖTBB) tekniğinin sosyal bilgiler dersindeki akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. E-International Journal of Educational Research, 5(4), 17-40.

Özdemir, A. M. & Dindar, H. (2013). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde kavramsal değişim yaklaşımının öğrenme stillerine göre öğrenci başarısına etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 288-299.

Öztürk, C. & Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegam A Yayıncılık.

Riche, R. D. (2000). Strategies for Assisting Students Overcome Their Misconceptions in High School Physics. Memorial University of Newfoundland Education 6390.

Roth, K. J. (1985). Conceptual Change Learning and Student Processing of Science Texts. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, (69th, Chicago, IL).

Sarı-Ay, Ö. (2011). İlköğretim 8. sınıf fen ve teknoloji dersi maddenin halleri ve ısı ünitesinde belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim metinleri kullanımının etkisi ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Saygın, Ö. (2003). Lise 1 biyoloji dersi hücre konusunun öğretiminde yapılandırmacı yaklaşımın etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sevim, S. (2007). Çözeltiler ve kimyasal bağlanma konularına yönelik kavramsal değişim metinleri geliştirilmesi ve uygulanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Sheridan, J. M. (1968). Children’s awareness of physical geography. The Journal of Geography, 67, 82-86.

Shiland, T.W. (1999). Constructivism: The implications for laboratory work. Journal of Chemical Education, 76(1), 107-109.

Şeker, A. (2006). Atom, molekül, iyon ve madde kavramlarının öğrenilmesinde kavramsal değişim metinlerinin etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şeker, A. (2012). Kavramsal değişim metni yaklaşımına dayalı öğretim ve öğrencilerin kimyasal bağlar konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tamer, P. İ. (2006). Benzeştirmelerle verilen kavramsal değişim metinlerinin asit ve bazlar konusunda kavramsal değişim yaratmaya etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tennyson, R. D. & Park, O. C. (1980). The teaching of concepts: A review of ınstructional design research literature. Review of Educational Research, 50(1), 55-70.

Terry, C., Jones, G. & Hurford, W. (1985). Children's conceptual understanding of forces and equilibrium. Physics Education, 20, 162-165.

Toka, Y. & Aşkar, P. (2002). The effect of cognitive conflict and conceptual change text on students’ achievement related to first degree equations with one unknown. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 211-217.

Topcubaşı, T. & Polat, S. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kavram karikatürlerinin öğrenci başarısına etkisi. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 3(2), 48-61.

Türksever, Ö. (2013). Coğrafya öğretiminde kavramsal değişim yaklaşımının akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ural Keleş, P.  & Aydın, S. (2012). İlköğretim beşinci sınıf “canlıları sınıflandıralım” ünitesinin öğretiminde kullanılan kavramsal değişim metinlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 133-150.

Ülgen, G. (2001). Kavram geliştirme. Ankara: Pegam A Yayıncılık.

Wang, T. & Andre, T. (1991). Conceptual change text versus traditional text application questions versus no questions in learning about electricity. Contemporary Educational Psychology, 16, 103-116.

Yazıcı, H. & Samancı, O. (2003). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler ders konuları ile ilgili bazı kavramları anlama düzeyleri. Millî Eğitim Dergisi, 158.

Yıldırım, B. (2010). Sınıf öğretmenliği adaylarının gazlar konusundaki kavramlar ile ilgili bilgi düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Yılmaz, Z. A. (2010). Kavramsal değişim metinlerinin üniversite öğrencilerinin geometrik optik konusundaki kavram yanılgılarının düzeltilmesi ve fizik dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, [Unpublished Doctoral Thesis] Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Yüksel Gülçiçek, N. (2004). Kavramsal değişim metinlerinin öğrencilerin manyetizma konusunu anlamalarına ve fizik tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, [Unpublished Master Thesis] Gazi üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.