Perception of Teaching Efficacy by Primary and Secondary School Teachers


Gülay BEDİR


Abstract

This research aims to identify how teaching efficacy is perceived by teachers working at state schools. Having a survey model design, this study hosts a total of 678 primary and secondary school teachers -401 females and 277 males- working in the province of Tokat during the academic year of 2013 and 2014. Research data has been collected through teaching efficacy scale consisting of 28 items and 6 sub-dimensions. Analyses have revealed that teachers mostly regard themselves as efficient especially in class management dimension. On the contrary, the dimension that participating teachers feel the least efficient has been determined to be instructional methods/strategies. Significant differences have been noted among teachers’ perception concerning teaching efficacy across different variables such as the faculty they graduated, gender, course match, in-service training, branch, and seniority. 


Keywords

Teaching efficacy, Primary school, Secondary school, Teacher training

Paper Details

Paper Details
Topic EU Education Programs
Pages 41 - 54
Issue IEJEE, Volume 8, Issue 1
Date of acceptance 30 September 2015
Read (times) 578
Downloaded (times) 261

Author(s) Details

Gülay BEDİR

Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Turkey


References

Akçadağ, T. (2010). Öğretmenlerin ilköğretim programındaki yöntem teknik ölçme ve değerlendirme konularına ilişkin eğitim ihtiyaçları, Bilig, 53, 29-50.

Akkoyunlu, B. & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okur yazarlığı ve bilgisayar oz‐yeterlik üzerine bir çalışma. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 24, 1-10.

Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlilik inançları. Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.

Aslantaş, İ. (2011). Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri-yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 8(15), 487 – 506.

Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlilik inançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 235–252.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Barutçugil, İ. (2002). Eğitim becerilerinin geliştirilmesinde eğiticilerin eğitimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Celep, C. (2004). Meslek olarak öğretmenlik. Ankara: Anı Yayıncılık.

Chang, T., Lin, H., & Song, M. (2011). University faculty members’ of their teaching efficacy. Innovations in Education and teaching International Journal, 48(1), 49-60.

Chang, T., McKeachie, W., & Lin, Y. (2010). Faculty perceptions of teaching support and teaching efficacy in Taiwan. Higher Education, 59, 207-220.

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130.

Çilenti, K. (1984). Eğitim teknolojisi ve öğretim. Ankara: Gül Yayınevi.

Çelik, V. (2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Çelikkaleli, Ö., & Akbaş, A. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını yordamada fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inançları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 21-34.

Çelikten, M., & Can, N. (2003). Yönetici, öğretmen ve veli gözüyle ideal öğretmen. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 253-265.

Dilci, T. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeterlilik algıları. Milli Eğitim Dergisi (National Education), 41(194), 166.

Duran, M., Mıhladız, G., & Ballıel, B. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerine yönelik yeterlik düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 26-37.

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-14.

Gelen, İ., & Özer, B. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliliklerine sahip olma düzeyleri hakkında öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 39–55.

Good, T., & Brophy, J. (1997). Looking in classrooms. New York: Harper Collins.

Gönen, S., & Kocakaya, S., (2006), Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimler üzerine görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 37-44.

Gözütok, D., Akgün, Ö. E. & Karacaoğlu, Ö. C. (2005). İlköğretim programlarının öğretmen yeterlikleri açısından değerlendirilmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni ilköğretim Programları Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım 2005, Kayseri.

Gündüz, H. B. (2007). Eğitim bilimine giriş. (Ed. Karslı, M.) Bir Meslek olarak öğretmenlik, Ankara: Pegema Yayıncılık.

Güneş, F. (2003). Yeni Türkçe programı ve öğretmenlerin yetiştirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Kök Yayıncılık: Ankara

Klassen, R., & Tze, V. M. C. (2014). Teachers’ self-efficacy, personality, and teaching effectiveness:A meta-analysis, Educational Research Review, 12, 59–76.

Karacaoğlu, Ö. C. (2008).  Öğretmenlerin yeterlilik algıları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 70-91.

Kaya, S., & Durmuş, A. (2010). Pre‐service teachers’ perceived internet self-efficacy and levels of internet use for research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4370 - 4376.

Kayabaşı, Y. (2007). Öğretimin değerlendirilmesinde güncel sorunlar ve sistemde yapılması mümkün düzeltmeler. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 537-548.

Kısaç, İ. (2002). Öğretmen öğrenci iletişimi (Edt. Emin Karip). İstanbul: Pegem Yayıncılık.

Köseoğlu, P., Yılmaz, M., Gerçek, C., & Soran, H. (2007). Bilgisayar kursunun bilgisayara yönelik başarı, tutum ve oz‐yeterlik inançları üzerine etkisi. Hacettepe Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 33, 203- 209.

Kutluca, T., & Ekici, G. (2010). Tutum ve öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38,177-188.

Kurt, H., & Ekici, G.(2013). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik algısına etkisi. İlköğretim Online, 12(4), 1157-1172.

Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.

Küçükahmet, L. (2001). Öğretim ilke ve yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Lancaster, J., & Bain, A. (2007). The design of inclusive education courses and the selfefficacy of pre-service teacher education students. International Journal of Disability, Development, and Education, 54(2), 245–256.

MEB. (1982). XI. Milli Egitim Surası, 8-11. Haziran 1982, Milli Egitim Basımevi, Ankara.

M.E.B. (1999). Öğretmen yeterlilikleri, Ankara.

Muijs, R.D., & Reynolds, D. (2005). Effective teaching. London: Sage Publishing.

Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. In M. L. Maehr & P. R.

Pehlivan, K.B. (2005). Öğretmen adaylarının iletişim becerisi algıları üzerine bir çalışma. İlköğretim-Online, 4(2), 17-23.

Öğüt, H., Altun, A., & Koçer, H. E. (2003). Bilgisayar destekli, internet erişimimli interaktif eğitim Cd’si ile e-eğitim. Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 67-75.

Ören, Ş. Ö., Ormancı, Ü., & Evrekli, E. (2011). Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik öz-yeterlilik düzeyleri ve görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1675-1698.

Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.

Özdemir, S. M. (2009). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreçlerinde karşılaştıkları sorunların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 55-79.

Özden. Y. (1997). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Önder Matbaacılık.

Öztürk, Ç. (2004). Ortaöğretim coğrafya öğretmenlerinin öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme yeterlilikleri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 5(2), 75-83.

Romi, S., & Leyser, Y. (2006). Exploring inclusion pre-service training needs: A study of variables associated with attitudes and self-efficacy beliefs. European Journal of Special Needs Education, 21(1), 85–105.

Saban, A. (2000). Öğrenme öğretme süresi yeni teori ve yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140.

Soylu, Y. (2009). Sınıf öğretmen adaylarının matematik derslerinde öğretim yöntem ve teknikleri kullanabilme konusundaki yeterlilikleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 1-16.

Sönmez, V. (2007). Program geliştirmede öğretmen elkitabı (13th Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahinel, M (2003). Etkili öğrenme. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Şen, Ş. H., & Ş. Erişen, Y. (2002). Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanlarının etkili öğretmenlik özellikleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.

Şentürk, H., & Oral, B. (2008). Türkiye’de sınıf yönetimi ile ilgili yapılan bazı araştırmaların değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 1-26.

Ergin, A. & Birol, C. (2000). Eğitimde iletişim. Ankara: Anı Yayıcılık.

Uşun, S. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. A. S. Saraçoğlu & H. H. Bahar (Ed.), İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Ünver, G., & Demirel, Ö. (2004). Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli eğitimi planlama becerilerini geliştirme üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 188-195.

Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 163-188.

Yıldırım, Z., & Demir, K., (2003). Burdur il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan fen bilgisi öğretmenlerinin alanları ve yeterliliklerine ilişkin görüşleri ile fen bilgisi eğitimi öğrencilerinin bu öğretmenler ile ilgili gözlemleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4, 134-145.