Preschool Children’s Perceptions of the Value of Affection As Seen in Their Drawings


Yunus GÜNİNDİ


Abstract

The purpose of this study is to examine the perceptions of children in preschool education with regard to the value of affection in the pictures they draw. The study involved 199 children aged 60 months old or above. The descriptive research method was used and data were collected with the draw-and-explain technique. During the collection of the data, the children were requested to draw a picture related to the value of affection and explain the picture they drew. The children’s explanations were recorded by the researcher. The study is one of the first to be conducted in Turkey with preschoolers in this research area. The results showed that the children generally depicted human figures like family members, other children and friends, animals like butterflies and dogs, trees, flowers and grass, happy images such as hearts, balloons and balls, and abiotic images like clouds and sunshine, as well as other images like houses in their drawings. The children tended especially to feature people and objects in their immediate vicinity. 


Keywords

Preschool, drawing of value of affection, value education, perception of value of affection in children

Paper Details

Paper Details
Topic EU Education Programs
Pages 371 - 382
Issue IEJEE, Volume 7, Issue 3
Date of acceptance 27 April 2015
Read (times) 601
Downloaded (times) 365

Author(s) Details

Yunus GÜNİNDİ

Aksaray University, Turkey, Turkey


References

Ball, M. & Smith, G. (1992). Analyzing and visualizing data. London: Sage.

Banks, M. (2001). Visual methods in social research. London: Sage.

Berkowitz, M. W. & Bier, M. C. (2005). Character education: parents as partners. Educational Leadership, 63(1), 64-69.

Bilir, Ş. & Bal, S. (1989). Kütahya il merkezinde anaokuluna giden ve gitmeyen 4-6 yaşlar arasındaki çocukların kullandıkları ifadelerin sözdizimi yönünden incelenmesi: 6.Ya-Pa Semineri Kitapçığı. İstanbul: Ya-Pa Yayınevi.

Bolay, S. H. (2004). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1(1), 12-19.

Brackett-Milburn, K. (1999). A critical appraisal of the draw and write technique. Health Education Research, 14(3), 387-395.

Bronson, M. B. (2000). Self-regulation in early childhood: Nature and nurture. New York: Guildford Press.

Chambers, D. W. (1983). Stereotypic images of scientists: The draw-a-scientist test. Science Education, 67(2), 255-265.

Davies, D. (2004). Child development a practitioner’s guide. New York: Guildford Press.

Dereli-İman, E. (2014). Değerler eğitimi programinin 5-6 yaş çocuklarin sosyal gelişimine etkisi: sosyal beceri, psiko-sosyal gelişim ve sosyal problem çözme becerisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14 (1), 249-268.

Dilmaç, B. (1999). İlköğretim öğrencilerine insani değerler eğitimi verilmesi ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Fichter, J. (2006). Sosyoloji nedir (Çev. Nilgün Çelebi). Ankara: Anı Yayıncılık.

Giarelli, E. & Tulman, L. (2003). Methodological issues in the use of cartoons as data. Qualitative Health Research, 13(7), 945-956.

Gökçek, B. S. (2007). 5–6 yaş çocukları için hazırlanan karakter eğitimi programının etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, İstanbul.

Günindi, Y. (2011). Bağımsız anaokullarina ve anasiniflarina devam eden çocuklarin sosyal becerilerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, Nisan 2011, Sayfa 133-144.

Hayes, D., Symington, D., & Martin, M. (1994). Drawing during science activity in the primary school. International Journal of Science Education, 16, 265-277.

Husu, J. & Tirri, K. (2007). Developing whole school pedagogical values – a case of going through the ethos of good schooling. Teaching and Teacher Education, 23(4), 390-401.

İnci, E. (2009). Erken çocukluk dönemi öğrencilerinin değer yönelimlerinin sosyo-ekonomik düzey, yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın.

Johnson, P. (1993). Literacy through the book arts. Chicago: Heinemann.

Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir karakter eğitimi programı geliştirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kızılçelik, S. & Erjem, Y. (1996). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. İzmir: Saray Yayıncılık.

Lewis, D. & Greene, J. (1983). Your child’s drawings… their hidden meaning, London: Hutchinson.

Malchiodi, A. C. (2013). Çocukların resimlerini anlamak (Çev: Yurtbay, T.). Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.

McWhirter, J. M., Collins, M., Bryant, I., Wetton, N. M., & Bishop, J. N. (2000). Evaluating ‘safe in the sun’, a curriculum programme for primary schools. Health Education Research, 15(2), 203-217.

M.N.E. (2011). Values Education in Preschool’. Antalya Governorship Provincial Directorate of National Education, 2011.

Miles, M. B. & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded source book. Thousand Oaks, CA: Sage.

Morse, J.M., M. Barrett, M. Mayan, K. Olson, & J. Spiers. (2002). Verification strategies for establishing reliability and validity in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1(2), 13-22.

Öztürk, S. A. (2011). Ayrıntılı değerler eğitimi programının 6 Yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Rennie, L. J. & Jarvis, T. (1995). Children’s choice of drawings to communicate their ideas about technology. Research in Science Education, 25(3), 239-252.

Revell, L. (2002). Childrens responses to character education. Educational Studies, 28(4), 421-431.

Richardson, R. C., Tolson, H., Huang, T. Y. & Lee Y. H. (2009). Character education: lessons for teaching social and emotional competence. Children & Schools, 31(2), 71-78.

Sarı, E. (2005). Öğretmen adaylarının değer tercihleri: giresun eğitim fakültesi örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73-88.

Shepardson, D. P. (2005). Student’s ideas: what is an environment? Journal of Environmental Education, 36(4), 49-58.

Skaggs, G. & Bodenhorn, N. (2006). Relationships between implementing cracter education, student behavior and student achievement. Journal of Advanced Academics, 18, 1, 82-114.

Titus, D. N. (1994). Value education in American secondary schools. Paper presented at the Kutztown University Education Conference. Kutztown, PA, September 16.

Türk, İ. (2009). Değerler eğitiminde saygı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Uyanık-Balat, G. & Balaban-Dağal, A. (2009). Okul öncesi dönemde değer eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Uyanık-Balat, G., Özdemir-Beceren, B. & Adak-Özdemir, A. (2011). The evaluation of parents’ views related to helping pre-school children gain some universal values. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 908-912.

Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Kayseri.

Veugelers, W. & Vedder P. (2003). Values in teaching. teachers and teaching: Theory and Practice, 9(4), 377-389.

Veugelers, W. & Kat, E. (2003). Moral task of the teacher according to students, parents and teachers. Educational Research and Evaluation, 9(1), 75-91.

Yavuzer, H. (1997). Resimleriyle çocuğu tanıma. İstanbul: Remzi Kitapevi.